දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 8.5kg Washing Machine Inverter
LG 8.5kg Washing Machine Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 7.0kg Washing Machine
LG 7.0kg Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

පැය 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Sisil 4 Ft Heavy duty Bootle cooler
Sisil 4 Ft Heavy duty Bootle cooler

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

පැය 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Samsung Fridge
Samsung Fridge

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

පැය 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Chicken Display Freezer
Chicken Display Freezer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Chicken Display Freezer
Chicken Display Freezer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 86,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG REFRIGERATOR
LG REFRIGERATOR

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Vacum Machine
Vacum Machine

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - New Blender
New Blender

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Bottle Cooler - Hoshizaki
Bottle Cooler - Hoshizaki

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - SISIL Refrigerator
SISIL Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - PHILIPS AIRFRYER
PHILIPS AIRFRYER

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 7.0kg Washing Machine
LG 7.0kg Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 7.0kg Washing Machine Inverter
LG 7.0kg Washing Machine Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 8.5kg Washing Machine Inverter
LG 8.5kg Washing Machine Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Microwave oven
Microwave oven

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - 8kg Top Load Washing Machine
8kg Top Load Washing Machine

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 87,500

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Deep freezer
Deep freezer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - ELBA - Four Burners/ Gas Cooker
ELBA - Four Burners/ Gas Cooker

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Automatic Rice cooker
Automatic Rice cooker

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 6.5Kg Washing Machine - Turbo Drum
LG 6.5Kg Washing Machine - Turbo Drum

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Brand New
Brand New

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 105,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Deep freezer
Deep freezer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Facial and garment steamer
Facial and garment steamer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,100

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Young Generation Mini Fridge
Young Generation Mini Fridge

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,600

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Gold Star Double Door Refrigerator
Gold Star Double Door Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!