දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 8.0Kg Washing Machine ~ Inverter
LG 8.0Kg Washing Machine ~ Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - 9.0kg Samsung Washing Machine~Inverter
9.0kg Samsung Washing Machine~Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - sewing machine aeg
sewing machine aeg

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,999

පැය 1 යි
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Innovex Refigerator
Innovex Refigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

පැය 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - 7.5Kg Samsung Washing Machine
7.5Kg Samsung Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 33,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Hot Air Fryer 1600W
Hot Air Fryer 1600W

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,750

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Samsung 10Kg Washing Machine ~ Dual Wash
Samsung 10Kg Washing Machine ~ Dual Wash

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 53,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Fridge
Fridge

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - SAMSUNG RT28K REFRIGERATOR
SAMSUNG RT28K REFRIGERATOR

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 61,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 6.5kg Washing Machine
LG 6.5kg Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Sisil Refrigerator
Sisil Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Lg microwave
Lg microwave

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Haier freezer
Haier freezer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 8.0Kg Washing Machine ~ Inverter
LG 8.0Kg Washing Machine ~ Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FRIDGE
LG DOUBLE DOOR REFRIGERATOR FRIDGE

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Refrigerator
Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Sisil deep freezer
Sisil deep freezer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Sisil 4 star refrigerant
Sisil 4 star refrigerant

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 11.0Kg Turbo Drum ~ Washing Machine
LG 11.0Kg Turbo Drum ~ Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 12.0Kg Washing Machine Invert er
LG 12.0Kg Washing Machine Invert er

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 58,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Samsung Washing Machine Inverter 10Kg
Samsung Washing Machine Inverter 10Kg

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - 9.0kg Samsung Washing Machine~Inverter
9.0kg Samsung Washing Machine~Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Fully Automatic Singer Washing Machine
Fully Automatic Singer Washing Machine

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Barely used Samsung refrigerator
Barely used Samsung refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 140,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Dubai imported automatic washing machine
Dubai imported automatic washing machine

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 125,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Dubai imported 5 burner cooker
Dubai imported 5 burner cooker

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 140,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Microwave oven LG
Microwave oven LG

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!