දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Samsung 7.5Kg Washing Machine ~ Wobble
Samsung 7.5Kg Washing Machine ~ Wobble

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Samsung 7.5Kg Washing Machine ~ Wobble
Samsung 7.5Kg Washing Machine ~ Wobble

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Washing machine
Washing machine

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

පැය 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 7.0kg Washing Machine~Inverter
LG 7.0kg Washing Machine~Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 36,000

පැය 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 10.0kg Washing Machine
LG 10.0kg Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Deep Freezer
Deep Freezer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - BPL Refrigerator
BPL Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Refrigerator
Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Philips food processor
Philips food processor

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Rice Cooker / Steamer - ZOJIRUSHI
Rice Cooker / Steamer - ZOJIRUSHI

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - MAXIMO Rice Cooker 2.2L
MAXIMO Rice Cooker 2.2L

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,200

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Air Fryer
Air Fryer

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - National Refrigerator
National Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Refrigerator
Refrigerator

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Indesit dryer machine.
Indesit dryer machine.

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 8.0kg Washing Machine~Inverter
LG 8.0kg Washing Machine~Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG refrigerator 360L stainless steel
LG refrigerator 360L stainless steel

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 110,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG Front loading 9kg washing machine
LG Front loading 9kg washing machine

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 150,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 7.5kg Washing Machine
LG 7.5kg Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 6.5Kg Washing Machine ~ Turbo Drum
LG 6.5Kg Washing Machine ~ Turbo Drum

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 31,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - SamSung 10.5kg Washing Machine
SamSung 10.5kg Washing Machine

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 46,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Refrigerator (Fridge)
Refrigerator (Fridge)

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,950

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - SamSung 9.0kg Washing Machine ~ Inverter
SamSung 9.0kg Washing Machine ~ Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 44,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Singer geo fridge
Singer geo fridge

නුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - Samsung Refrigerator - INVERTER
Samsung Refrigerator - INVERTER

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 195,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-නුවර - LG 9.5Kg Washing Machine ~ Inverter
LG 9.5Kg Washing Machine ~ Inverter

සාමාජිකයානුවර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!