දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Juice Mixer
Juice Mixer

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - SISIL Chest Freezer IFCH157CNC
SISIL Chest Freezer IFCH157CNC

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - INDESIT Ecotime IDC8T3B Condenser Tumble Dryer – White
INDESIT Ecotime IDC8T3B Condenser Tumble Dryer – White

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 53,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Sisil Refrigerators
Sisil Refrigerators

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - SINGER DEEP Freezer
SINGER DEEP Freezer

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Electric Cooker
Electric Cooker

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Philips Juicer
Philips Juicer

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - HAIER Bottle Cooler
HAIER Bottle Cooler

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Candy Freezer 200L
Candy Freezer 200L

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Electric Hot Plate 3 Burner Gas Cooker Top
Electric Hot Plate 3 Burner Gas Cooker Top

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,890

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Haier Washing Machine
Haier Washing Machine

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Wet and dry vaccum cleaner 21L
Wet and dry vaccum cleaner 21L

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,900

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Eco fresh fridge
Eco fresh fridge

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Black & Decker Nonstick Rice Cooker 2.8 L
Black & Decker Nonstick Rice Cooker 2.8 L

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Miyako Rice Cooker 1.8L
Miyako Rice Cooker 1.8L

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,800

දින 28
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - 2 kg Oven
2 kg Oven

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Electric Powered Powerbox Glass-top Stove
Electric Powered Powerbox Glass-top Stove

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,900

දින 41
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - LG Frige (Refrigerator)
LG Frige (Refrigerator)

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 43
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - National Hot Plate
National Hot Plate

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 44
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Refrigerator
Refrigerator

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතර - Top-loading Washing Machine 7 Kg
Top-loading Washing Machine 7 Kg

මාතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,990

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!