දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Haier difreezer
Haier difreezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Refrigerator
Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - FOOD PROCESSOR
FOOD PROCESSOR

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Double door fridge
Double door fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Sisil Refrigerator eco -72
Sisil Refrigerator eco -72

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 24,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Stabilizer uk made
Stabilizer uk made

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Display freezer
Display freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 84,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Microwave oven( unboxed not used)
Microwave oven( unboxed not used)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Ozone generator(o3)
Ozone generator(o3)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - National conversation oven
National conversation oven

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Smart Inverter Fridge
LG Smart Inverter Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Daewoo washer dryer
Daewoo washer dryer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 83,999

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - INNOVEX Semi Automatic Washing Machine
INNOVEX Semi Automatic Washing Machine

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Brand New Deep Freezer
Brand New Deep Freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Chicken Rose Machine Gas BBQ grill
Chicken Rose Machine Gas BBQ grill

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 129,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - INGCO Aspirator Blower 400W
INGCO Aspirator Blower 400W

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,400

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Imported Vacuum Cleaners
LG Imported Vacuum Cleaners

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - INNOVEX PRESSURE WASHER
INNOVEX PRESSURE WASHER

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,200

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Air prier machine
Air prier machine

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Display Freezer
Display Freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 94,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG REFIGERATOR
LG REFIGERATOR

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - HomeMaker Microwave Oven
HomeMaker Microwave Oven

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!