දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Washing Machine(new)
Washing Machine(new)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,490

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Singer Two Door Non CFC Refrigerator
Singer Two Door Non CFC Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Sisil Refrigerator
Sisil Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Beko Washing Machine Main PCB Board 2827684010
Beko Washing Machine Main PCB Board 2827684010

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,800

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Brand New Refrigerator
Brand New Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Refrigerator
Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Bottle cooler
Bottle cooler

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - DISPLAY FREEZER
DISPLAY FREEZER

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 73,990

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Multy Cooking Air Fryer - 4 Litre
Multy Cooking Air Fryer - 4 Litre

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Health Fryer (Brand New)
Health Fryer (Brand New)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Coconut Scraper Machine
Coconut Scraper Machine

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Elba 4 burner oven
Elba 4 burner oven

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Vacuum cleaner (Panasonic)
Vacuum cleaner (Panasonic)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG refrigerator (double door)
LG refrigerator (double door)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - INNOVEX FREEZER
INNOVEX FREEZER

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 57,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Display freezer
Display freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Innovex Electric Kettle
Innovex Electric Kettle

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,200

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Singer Blender
Singer Blender

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Arpico Toaster
Arpico Toaster

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Arpico Rice Cooker
Arpico Rice Cooker

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Candy Washing Machine
Candy Washing Machine

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Dualit toaster
Dualit toaster

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG refrigerator
LG refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!