දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Fridge DIOS
LG Fridge DIOS

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

පැය 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - WASHING MACHINE
WASHING MACHINE

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,499

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Samsung fridge 250L
Samsung fridge 250L

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Refrigerator
Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Delonghi ගෑස් උදුන
Delonghi ගෑස් උදුන

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Dualit
Dualit

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - දොර දෙකේ ශීතකරණය
දොර දෙකේ ශීතකරණය

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 110,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Convection Oven
Convection Oven

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Display freezer
Display freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 84,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - BEVERAGE COOLER
BEVERAGE COOLER

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Air Cooler ( Symphony Diet22i)
Air Cooler ( Symphony Diet22i)

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,500

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Deep freezer
Deep freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Magic Bullet Mixer
Magic Bullet Mixer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Fridge
Fridge

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab
Vertical Sawarma Grill BBQ Kebab

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,600

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Display Freezer
Display Freezer

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 94,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Samsung washing machine 9KG brand new
Samsung washing machine 9KG brand new

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 125,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Wet & Dry vacuum cleaner
Wet & Dry vacuum cleaner

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Innovex washing machine
Innovex washing machine

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Washing machine INNOVEX
Washing machine INNOVEX

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 21,750

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Freezer & Refrigerator
Freezer & Refrigerator

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - SISIL FREEZER
SISIL FREEZER

කළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කළුතර - Preethi Grinder ( SPICE ) MG-203
Preethi Grinder ( SPICE ) MG-203

සාමාජිකයාකළුතර, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,350

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!