දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Heater
Heater

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,900

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - PHILIPS vacuum cleaner
PHILIPS vacuum cleaner

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Fridge
Fridge

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - National Infrared Cooker
National Infrared Cooker

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - LG washing machine
LG washing machine

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Samsung Rt26 Refrigerator
Samsung Rt26 Refrigerator

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - LG Whirlpool Refrigerator 2 Door
LG Whirlpool Refrigerator 2 Door

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 19,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Black & Decker Microwave
Black & Decker Microwave

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Deep Freezer
Deep Freezer

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Deep Freezer
Deep Freezer

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 38
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Blender
Blender

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,950

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Taiko Kitchen Pro Sandwhich Maker
Taiko Kitchen Pro Sandwhich Maker

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,800

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Microwave Oven
Microwave Oven

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,850

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Rice Cooker - KRC 0141
Rice Cooker - KRC 0141

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,300

දින 40
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Rich cooker
Rich cooker

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,000

දින 42
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Hitachi 3door fridge
Hitachi 3door fridge

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - LG refrigerator
LG refrigerator

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Washing Machine
Washing Machine

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Washing machine
Washing machine

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Dfreezer
Dfreezer

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 67,000

දින 46
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - 6kg Front Load Washing Machine
6kg Front Load Washing Machine

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,000

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කෑගල්ල - Rice Cooker
Rice Cooker

කෑගල්ල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,400

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!