දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Lg Refrigerator
Lg Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Mini Bar Fridge
Mini Bar Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fridge
Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,500

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - 3 Door 260 liters LG Refrigerator
3 Door 260 liters LG Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Washing Mashing
Washing Mashing

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - SISIL Mini Fridge
SISIL Mini Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Singer Single Door Refrigerator
Singer Single Door Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - 218 L DoubleDoor Gray Colour Refrigerator
218 L DoubleDoor Gray Colour Refrigerator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG Baby Fridges
LG Baby Fridges

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - SINGSUNG 218 L Refrigerator
SINGSUNG 218 L Refrigerator

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Samsung Baby Fridge
Samsung Baby Fridge

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Washing Machine
Washing Machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Freezer
Freezer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Bottle Cooler
Bottle Cooler

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Deep Freezer
Deep Freezer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 43,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Samsung Fridge
Samsung Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sheethakaranaya.
Sheethakaranaya.

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Haier 7Kg Washing Machine 5 Y B'new
Haier 7Kg Washing Machine 5 Y B'new

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,999

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG refrigerator
LG refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Airfryer
Airfryer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,950

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Deep freezer
Deep freezer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!