දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sharp Microwave Oven
Sharp Microwave Oven

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Electric 220V Light Mosquito Killer
Electric 220V Light Mosquito Killer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,250

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fridge
Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Innovex washing machine 6.5 kg
Innovex washing machine 6.5 kg

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,500

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Food warmer
Food warmer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - ශීතකරණ විකිණීමට
ශීතකරණ විකිණීමට

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Samsung 8KG Front Load Washing Machine
Samsung 8KG Front Load Washing Machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Electric oven
Electric oven

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - CCTV CAMERA SYSTEM
CCTV CAMERA SYSTEM

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 29,800

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Micro wave oven
Micro wave oven

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,990

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fridge
Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Singer
Singer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Grill
Grill

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - National Induction Cooker
National Induction Cooker

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Rice Cooker
Rice Cooker

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,200

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Microwave
Microwave

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Dry iron
Dry iron

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,190

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Bottle Cooler - HAIER
Bottle Cooler - HAIER

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - SUNSTAR
SUNSTAR

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - National Air Fryer
National Air Fryer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 26
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Washing machine singer
Washing machine singer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 14,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Heater jugs
Heater jugs

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,200

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!