දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Panasonic Triple Door Refrigerator
Panasonic Triple Door Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 32,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG Inverter Refrigerator
LG Inverter Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 100,000

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Vacuum cleaner
Vacuum cleaner

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Beko Dryer DSX83410W
Beko Dryer DSX83410W

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Kenwood Multi One Kitchen Machine
Kenwood Multi One Kitchen Machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 49,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fridges
Fridges

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - SISIL REFRIGERATOR
SISIL REFRIGERATOR

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - washing machine
washing machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Lg Top loading 8.5kg washing machine
Lg Top loading 8.5kg washing machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Singsung brand new iron
Singsung brand new iron

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Singsung 5.0 Kg Rice Cooker
Singsung 5.0 Kg Rice Cooker

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sing sung Brand new Oven
Sing sung Brand new Oven

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,900

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Mini Fridge
Mini Fridge

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,500

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 190,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - SAMSUNG WASHING MACHINE
SAMSUNG WASHING MACHINE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 23,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG FRIDGE
LG FRIDGE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 38,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - MINI FRIDGE
MINI FRIDGE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fully Automatic washing machine
Fully Automatic washing machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Goldstar Refrigerator
Goldstar Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,500

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Electric Sawarma Kebab Grill
Electric Sawarma Kebab Grill

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,600

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Cooker Hood Made Turkey
Cooker Hood Made Turkey

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,900

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG fridge
LG fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 55,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Deep freezer
Deep freezer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!