දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sisil washing machine
Sisil washing machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Mini fridge
Mini fridge

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

පැය 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Washing Machine
Washing Machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - KENWOOD BLENDER
KENWOOD BLENDER

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,800

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG Refrigerator
LG Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 75,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Washing machine
Washing machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Vacuum cleaner
Vacuum cleaner

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Washing Machine
Washing Machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Electric kettles
Electric kettles

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,200

දින 14
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - වස විෂ ඉවත්කරන නවතම උපකරණය
වස විෂ ඉවත්කරන නවතම උපකරණය

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fridge
Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 15
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Tefal Iron Box
Tefal Iron Box

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Philips Gc 2560 Iron box
Philips Gc 2560 Iron box

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - lg fridge
lg fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - SALVA Garment steamer
SALVA Garment steamer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 21
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fuly auto washing maching
Fuly auto washing maching

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Convection oven
Convection oven

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Electric multi rise cooker
Electric multi rise cooker

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - පොලිතින් සිලර් එකක් විකිනිමට ඇත
පොලිතින් සිලර් එකක් විකිනිමට ඇත

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sisil අධිශීතකරණයක් විකිනිමට ඇත
Sisil අධිශීතකරණයක් විකිනිමට ඇත

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - අගනා එල්ලන ලාම්පුවක්..
අගනා එල්ලන ලාම්පුවක්..

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,500

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sisil washing machine
Sisil washing machine

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - දොර දෙකේ සිතකරනය
දොර දෙකේ සිතකරනය

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - sisil fridge
sisil fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 24
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG Fridge Refrigerator
LG Fridge Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG Refrigerator 310L
LG Refrigerator 310L

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!