දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Water Heater
Water Heater

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Prexiso X2 distance meter
Prexiso X2 distance meter

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - LG Door Cooling Fridge
LG Door Cooling Fridge

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - LG Inverter Refrigerator
LG Inverter Refrigerator

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - LG Double Door Refrigerator (Fridge)
LG Double Door Refrigerator (Fridge)

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 28,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Bread toaster
Bread toaster

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - 492 litre, LG fridge with inverter
492 litre, LG fridge with inverter

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 100,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Bottle Cooler
Bottle Cooler

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Vijayalakshmi Wet Grinder
Vijayalakshmi Wet Grinder

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Refrigetor
Refrigetor

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - SINGER FREEZER
SINGER FREEZER

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 19
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Electric oven(netional)
Electric oven(netional)

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 23
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - SAMSUNG DOUBLEDOOR REFRIGERATOR
SAMSUNG DOUBLEDOOR REFRIGERATOR

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 250,000

දින 25
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Washing machine
Washing machine

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 39,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Refrigerator
Refrigerator

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 32
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - LG ෂීතකරනය
LG ෂීතකරනය

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Steam Fan
Steam Fan

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 42,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Mini Bar
Mini Bar

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 17,000

දින 39
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - INNOVEX FULL AUTO WASHING MACHINE
INNOVEX FULL AUTO WASHING MACHINE

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 34,500

දින 45
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Innovex fridge
Innovex fridge

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - 5 Burner gas Coker with oven
5 Burner gas Coker with oven

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 74,000

දින 50
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Imported Washing Machine 7.5kg
Imported Washing Machine 7.5kg

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Sisil Fridge
Sisil Fridge

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 45,000

දින 58
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - LG Oven
LG Oven

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!