දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Kenwood Microwave Oven
Kenwood Microwave Oven

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - ELECTROLUX WASHING MACHINE
ELECTROLUX WASHING MACHINE

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Air Fryer Oven
Air Fryer Oven

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 7,500

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Steam Iron
Steam Iron

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 10
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Innovex Freezer
Innovex Freezer

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 62,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Hisense freezer
Hisense freezer

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Samsung Refrigerator
Samsung Refrigerator

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 150,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Haier 2 Door Deep Freezer
Haier 2 Door Deep Freezer

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 85,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - අධි ශීතකරණය
අධි ශීතකරණය

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - සිත කරණයක්
සිත කරණයක්

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 17
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Big double door fridge
Big double door fridge

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 50,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Deep freezer fridge - BOSCH
Deep freezer fridge - BOSCH

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 80,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Double door fridge -German brand AEG
Double door fridge -German brand AEG

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 40,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Display freezer fridge -Imported from Germany !!!
Display freezer fridge -Imported from Germany !!!

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 200,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - LG fridge
LG fridge

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - LG Refrigerator
LG Refrigerator

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 27,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Haier blender 1250 ml
Haier blender 1250 ml

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 4,500

දින 22
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Refrigerator
Refrigerator

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 30
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Rice cooker
Rice cooker

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 8,000

දින 34
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - විදුලි ශීතකරණ
විදුලි ශීතකරණ

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 36
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Electric Oven
Electric Oven

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 10,000

දින 49
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-පුත්තලම - Usha Janome Allure
Usha Janome Allure

පුත්තලම, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!