දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - සැටලිමක්
සැටලිමක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - සැටලිමක්
සැටලිමක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 50,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Japanese Catwalk Plates
Japanese Catwalk Plates

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,950

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - U Jacks
U Jacks

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 475

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding Japan
Scaffolding Japan

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,250

දින 27
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Brass Hook
Brass Hook

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 200

දින 29
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Iron Gate
Iron Gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 34
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door ...
Door ...

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 125,000

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door ...
Door ...

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 125,000

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Window frame and door
Window frame and door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 40
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Office Partition
Office Partition

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 41
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Catwalk Plates
Catwalk Plates

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Used Acro Jacks
Used Acro Jacks

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,750

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding Clamp
Scaffolding Clamp

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 145

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding T Jack
Scaffolding T Jack

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 625

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Construction Equipments
Construction Equipments

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 300,000

දින 52
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Used Scaffolding Japanese 5.5*4
Used Scaffolding Japanese 5.5*4

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,650

දින 53
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding Acro Jack
Scaffolding Acro Jack

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,150

දින 54
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 61 Pcs Repair Tool Set
61 Pcs Repair Tool Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,000

දින 98
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 38 Pcs Lechg Tool Kits
38 Pcs Lechg Tool Kits

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,799

දින 98
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 8 Pcs Tool Kit
8 Pcs Tool Kit

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,199

දින 101
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Snap 'n Grip Auto Adjustable Wrench
Snap 'n Grip Auto Adjustable Wrench

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 999

දින 101
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 32pc Building Tool Kit Set
32pc Building Tool Kit Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,899

දින 101

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!