දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Japan mattress
Japan mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Double bed
Double bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mini Bar Set
Mini Bar Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wood Mirror Set
Wood Mirror Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Relaxing Chair
Relaxing Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pantry cupboards
Pantry cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Workstation table
Office Workstation table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Used furniture
Used furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV Stand
TV Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - sofa set
sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,900

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak bed and japan mattress
Teak bed and japan mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Japan mattress and bed
Japan mattress and bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,900

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase
Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - SOFA SET..
SOFA SET..

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 44,900

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - SOFA SET
SOFA SET

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 35
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mahagony table with chairs (Don Carolis)
Mahagony table with chairs (Don Carolis)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 41
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pooja cupboard ( saami )
Pooja cupboard ( saami )

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 42
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table - 5 feet
Banquet Table - 5 feet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table - 1.2m
Banquet Table - 1.2m

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 47
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table - 1.2m Square
Banquet Table - 1.2m Square

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 47
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Alminium Banquet Chairs
Alminium Banquet Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Burutha suriyamara almari
Burutha suriyamara almari

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Thekka almari
Thekka almari

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!