දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wardrobe
Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

විනාඩි 42
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian writing table
Italian writing table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian Wardrobe
Italian Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - DOUBLE BED
DOUBLE BED

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - WRITING TABLE
WRITING TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pakistani cotton Quilted bedsheets
Pakistani cotton Quilted bedsheets

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pettagama
Pettagama

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa with stool
Sofa with stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique iron box
Antique iron box

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,200

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique pettagam
Antique pettagam

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique pettagam
Antique pettagam

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 73,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Double bed
Double bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table with 6 chairs.
Table with 6 chairs.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Almirah
Almirah

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,450

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - CUPBOARD
CUPBOARD

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - අල්මාරි
අල්මාරි

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 180,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TEAK - SETTEE
TEAK - SETTEE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Jack wood 8 seater dining table
Jack wood 8 seater dining table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV stand
TV stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Jack wood table
Jack wood table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 43,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 70 % condition
70 % condition

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table - 1.2m
Banquet Table - 1.2m

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dressing table
Dressing table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Almirah
Almirah

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!