දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Gaalu Almariya
Antique Gaalu Almariya

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 43,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pantry cupboards
Pantry cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Sofa Set
Teak Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 129,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Room Set Teek
Bed Room Set Teek

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 185,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Living Room Chair Set
Living Room Chair Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,100

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 6 chairs & 7.5 feet length table
6 chairs & 7.5 feet length table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steal cupboard
Steal cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tekka Sofa
Tekka Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair - Tiffany
Banquet Chair - Tiffany

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table
Banquet Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,800

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Spring Mattress
Spring Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Room Set
Bed Room Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Black Four Peace Sofa
Damro Black Four Peace Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,760

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Ornemet stool
Ornemet stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pettagama
Pettagama

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cabinet
Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa 3 seater
Sofa 3 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Restaurant table set
Restaurant table set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Sofa Set
Damro Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 4 Seater Dining Table & Chairs
4 Seater Dining Table & Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!