දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - ADJUSTABLE BLANKET CHAIR
ADJUSTABLE BLANKET CHAIR

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

විනාඩි 32
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa Set
Sofa Set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Settee for sale
Settee for sale

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - High Back Office Chair
High Back Office Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,250

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - ANTIQUE PETTAGAM
ANTIQUE PETTAGAM

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dinning table
Dinning table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,900

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,800

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - MDF Table
MDF Table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Office chair
Office chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - High back chair
High back chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dining table
Dining table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Wardrobe - Three door
Wardrobe - Three door

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dressing table
Dressing table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Teak Plywood Textile Shop Counters
Teak Plywood Textile Shop Counters

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Dining Chair
Dining Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Office Furniture
Office Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 72,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Cloth rack - stainless steel
Cloth rack - stainless steel

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,900

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - පැන්ට්‍රි කබඩ් සහ ගෘහ බාන්ඩ
පැන්ට්‍රි කබඩ් සහ ගෘහ බාන්ඩ

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Wood mahogany
Wood mahogany

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Fabric Sofa
Fabric Sofa

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Restaurant table
Restaurant table

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Teak Door
Teak Door

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!