දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Shop display rack
Shop display rack

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Showcase
Showcase

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Showcase
Showcase

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Orthopedic Medic Mattress
Orthopedic Medic Mattress

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,900

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Furniture
Furniture

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Antique show case
Antique show case

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - කෙටිකලක් පාවිච්චි කරන ලද විදුරු showcase
කෙටිකලක් පාවිච්චි කරන ලද විදුරු showcase

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - ඉතා අනර්ඝ ඇලුමිනියම් රාක්ක
ඉතා අනර්ඝ ඇලුමිනියම් රාක්ක

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - ඉතා අනර්ඝ ඇලුමිනියම් රාක්ක
ඉතා අනර්ඝ ඇලුමිනියම් රාක්ක

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Pantry Cupboard
Pantry Cupboard

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Sofa set
Sofa set

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Bed and mattress
Bed and mattress

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - ආනයනය කරන ලද කෑම මේස පුටු
ආනයනය කරන ලද කෑම මේස පුටු

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,950

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Cabinet
Cabinet

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Cashier counter
Cashier counter

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,500

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Steel cupboard
Steel cupboard

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - PANTRY CUPBOARD LAMINATED BOARD
PANTRY CUPBOARD LAMINATED BOARD

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,000

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Office Chair
Office Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 45
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Restaurant Chair
Restaurant Chair

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 45
ගෘහ භාණ්ඞ-කුරුණෑගල - Resturent Chairs
Resturent Chairs

කුරුණෑගල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!