දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Office chair
Office chair

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - SOFA SET
SOFA SET

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Rangun Thekka table with 8 chairs
Rangun Thekka table with 8 chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa set
Sofa set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - වේවැල් පුටු
වේවැල් පුටු

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Pettagama
Pettagama

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - SOFA SET
SOFA SET

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Daybed
Daybed

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Living room item
Living room item

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - පැරනි පෙටිටකමි
පැරනි පෙටිටකමි

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Relaxing Air Sofa & Foot Rest
Relaxing Air Sofa & Foot Rest

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - 5 Tier Shoe Rack with Cover
5 Tier Shoe Rack with Cover

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,950

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Waranda chairs
Waranda chairs

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Display Cabinet
Display Cabinet

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - New winter sofa
New winter sofa

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Florach
Sofa Florach

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Antique Table
Antique Table

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Showcase
Showcase

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Office executive chair
Office executive chair

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa Set
Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Solid Teak Sofa Set
Solid Teak Sofa Set

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - All kinds of furniture
All kinds of furniture

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 99,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - පෙට්ටගම විකිනීමට
පෙට්ටගම විකිනීමට

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කළුතර - Sofa 5 Piece
Sofa 5 Piece

කළුතර, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!