දැන්විම් 148 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - MODERN TV STAND
MODERN TV STAND

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed sofa Flower design
Bed sofa Flower design

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

පැය 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak TV stand
Teak TV stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,750

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tiffany Chair
Tiffany Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,450

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,850

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L-Sofa set
L-Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed sofa L
Bed sofa L

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New koby sofa
New koby sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cane table with 4 chairs
Cane table with 4 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Wood Bed
Teak Wood Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bedroom set
Bedroom set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv Stand
Tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Cabinet
Teak Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar stool
Bar stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,950

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar stool
Bar stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,490

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wall nut colour Aluminum pantry
Wall nut colour Aluminum pantry

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table with 4 chairs
Dining table with 4 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,950

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table with 4 chairs
Dining table with 4 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,250

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lobby sofa 4*4 with table
Lobby sofa 4*4 with table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New L sofa
New L sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Sofa set 3-2-1
Teak Sofa set 3-2-1

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!