දැන්විම් 349 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Used housedhold furniture
Used housedhold furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - MODERN TV STAND
MODERN TV STAND

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table With 4 Chair
Dining Table With 4 Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Visitor Chair
Visitor Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Computer table
Computer table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Portable Chair
Portable Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,100

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table
Banquet Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Chair
Dining Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,810

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,850

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with 4 chair
Dining Table with 4 chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Granite Table with 6 chair
Granite Table with 6 chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed sofa
Bed sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV stand
TV stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L sofa with Side cushions
L sofa with Side cushions

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New sofa set with Side cushion
New sofa set with Side cushion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lobby Chair
Lobby Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Portable chair
Portable chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,100

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L sofa
L sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar Stool
Bar Stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table
Banquet Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining chair
Dining chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,810

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table With 4 Chair
Dining Table With 4 Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!