දැන්විම් 217 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Glass top Dining Table with 6 Chairs
Teak Glass top Dining Table with 6 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Modern Dining Table - Black
Modern Dining Table - Black

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Modern Dining Table+4ch - White
Modern Dining Table+4ch - White

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - ABC chair
ABC chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table + 4 Chairs
Dining table + 4 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table 4 Chairs
Dining Table 4 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - ABC chairs
ABC chairs

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table + 4 Chairs
Dining table + 4 Chairs

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table + 4 Chairs
Table + 4 Chairs

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Glass top Dining Table with 6 Chairs
Teak Glass top Dining Table with 6 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New L sofa with 5 side cusion
New L sofa with 5 side cusion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3,2,1 New corvu sofa
3,2,1 New corvu sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Room Furniture
Bed Room Furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Swing Chair
Swing Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table 4'
Banquet Table 4'

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,900

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,850

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Chair
Dining Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,950

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Chair
Dining Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,810

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Dining Table
Glass Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table Adjustable
Table Adjustable

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chairs
Office Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,450

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Furniture
Furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Computer Chair
Computer Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,850

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chairs
Banquet Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table 5' Rnd
Banquet Table 5' Rnd

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,950

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!