දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim
Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Stair Case Railing
Stair Case Railing

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32,000

දින 11
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Gi swivel clamp
Gi swivel clamp

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 145

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - SCAFFOLDING LADDER
SCAFFOLDING LADDER

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,750

දින 20
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Acro jack
Acro jack

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,150

දින 34
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Safety net new
Safety net new

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,650

දින 34
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Floor Marking Tape
Floor Marking Tape

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,200

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Safety net heavy
Safety net heavy

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 38
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Scaffolding plate අගල් 9
Scaffolding plate අගල් 9

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,450

දින 38
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Italian front door lock
Italian front door lock

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 14,000

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Scaffolding long Plate
Scaffolding long Plate

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,850

දින 48
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Scaffolding plate
Scaffolding plate

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 49
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - T jack
T jack

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 650

දින 49
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Gabion Geotextile
Gabion Geotextile

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 185

දින 51
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - FOIL MESH PVC
FOIL MESH PVC

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,300

දින 52
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - MESH 2x2
MESH 2x2

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,650

දින 55
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - MESH FENCH
MESH FENCH

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,950

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!