දැන්විම් 229 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - MODERN TV STAND
MODERN TV STAND

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Executive Table
Executive Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 2 Seat Lobby Chair
2 Seat Lobby Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,875

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 New Box sofa
3 2 1 New Box sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Budu pilima stands
Budu pilima stands

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L sofa New desing with side cusion
L sofa New desing with side cusion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Locker
Locker

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv stand
Tv stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 Butterfly Sofa
3 2 1 Butterfly Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Butterfly sofa 3 2 1
Butterfly sofa 3 2 1

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - U sofa with side cusion
U sofa with side cusion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 78,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wall Cabinet
Wall Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Aluminum Pantry Cupboards
Aluminum Pantry Cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 New sofa
3 2 1 New sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Modern Dining Table
Modern Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,950

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Art Cane Outdoor set
Art Cane Outdoor set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed with Mattress
Bed with Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Outdoor table + 4Chs Umbrella
Outdoor table + 4Chs Umbrella

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Office Carpet
Office Carpet

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 125

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Dining Table
Glass Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table 4 Chairs
Dining table 4 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,950

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining chair
Dining chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,250

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 75

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 New sofa
3 2 1 New sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!