දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - barbed wire
barbed wire

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,500

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - BRC mesh
BRC mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,250

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding 3 heavy
Scaffolding 3 heavy

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,250

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding 4 feet
Scaffolding 4 feet

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,400

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding cross bar
Scaffolding cross bar

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 775

දින 27
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Army barbed
Army barbed

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,100

දින 27
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence mesh(farm)
Fence mesh(farm)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,050

දින 27
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Acro jack
Acro jack

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,200

දින 27
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 1/2 inch GI mesh
1/2 inch GI mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,850

දින 28
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mesh 2x2
Mesh 2x2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,825

දින 28
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding plate
Scaffolding plate

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence mesh
Fence mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,750

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Chicken Mesh
Chicken Mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,750

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - scaffolding plate new
scaffolding plate new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI pipe
GI pipe

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 750

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI welded wire mesh
GI welded wire mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,750

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Pvc mesh 1/2
Pvc mesh 1/2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,199

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding Step Ladder
Scaffolding Step Ladder

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,750

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI clamps
GI clamps

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 155

දින 37
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Foil mesh
Foil mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,300

දින 37
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mesh fence
Mesh fence

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,550

දින 38
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Gabion
Gabion

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,425

දින 43
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Gabioun gio tixtile
Gabioun gio tixtile

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 185

දින 43

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!