දැන්විම් 251 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand & Coffee Table_022
TV Stand & Coffee Table_022

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_021
TV Stand_021

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_020
TV Stand_020

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_019
TV Stand_019

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah (5x7)
Teak Almirah (5x7)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 69,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed (72x72)
Teak Bed (72x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed (60”x72”)
Teak Bed (60”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Stainless Steel Folding Chair GF CH S2
Stainless Steel Folding Chair GF CH S2

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,750

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Table with 4 Chairs GF B PL15
Glass Table with 4 Chairs GF B PL15

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed & Japanese Mattress (5ftx6ft) BJPNQ
Bed & Japanese Mattress (5ftx6ft) BJPNQ

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table Squre (glass)
Coffee Table Squre (glass)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (72x72) JPN3
Japanese Mattress (72x72) JPN3

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (48x72) JPN1
Japanese Mattress (48x72) JPN1

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,200

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress 7” (5x6)
Teak Bed & Spring Mattress 7” (5x6)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Varandha Chairs (Teak-VC03)
Varandha Chairs (Teak-VC03)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (Blue-6ftx6ft) JMK2
Japanese Mattress (Blue-6ftx6ft) JMK2

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,600

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Writing Table Steel (2ftx4ft) WTS02
Writing Table Steel (2ftx4ft) WTS02

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Writing Table Steel (2ftx3ft) WTS01
Writing Table Steel (2ftx3ft) WTS01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Book Rack (6ftx3ft) BRR01
Book Rack (6ftx3ft) BRR01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Ath Demata Table & Chairs (DTA02) GT
Ath Demata Table & Chairs (DTA02) GT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Ath Demata Table & Chairs (DTA01) GT
Ath Demata Table & Chairs (DTA01) GT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 31,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa Set (TS004)
Teak Sofa Set (TS004)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Desk and benches
Desk and benches

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair GF CH26
Office Chair GF CH26

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,150

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair GF CH20
Office Chair GF CH20

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,150

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!