දැන්විම් 655 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee table_001
Coffee table_001

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_003
TV Stand_003

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Book Rack (6ftx3ft) BRL67
Book Rack (6ftx3ft) BRL67

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa Set 321 (TSS111)
Teak Sofa Set 321 (TSS111)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa Set 321 (TSS110)
Teak Sofa Set 321 (TSS110)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed (5ftx6ft) TBB86
Teak Box Bed (5ftx6ft) TBB86

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed (6x6) TBB82
Teak Box Bed (6x6) TBB82

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table (Teak) DRS04
Dressing Table (Teak) DRS04

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table With Light (Teak) DRS03
Dressing Table With Light (Teak) DRS03

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table (Teak) DRS02 (with Light)
Dressing Table (Teak) DRS02 (with Light)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table (Teak) DRS01
Dressing Table (Teak) DRS01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (5x6) TSM03
Teak Bed & Spring Mattress (5x6) TSM03

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 41,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Spring Mattress (6x6) TSM03
Teak Bed & Spring Mattress (6x6) TSM03

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T84
Teak Bed & Japanese Mattress (6x6) T84

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T84
Teak Bed & Japanese Mattress (5x6) T84

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Book rack_057
Book rack_057

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Book Rack 056
Book Rack 056

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_056
TV Stand_056

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_055
TV Stand_055

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand _054
TV Stand _054

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand_053
TV Stand_053

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (48x72) ASM98
Agro Spring Mattress (48x72) ASM98

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,200

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (72x75) ASM98
Agro Spring Mattress (72x75) ASM98

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x75) ASM98
Agro Spring Mattress (60x75) ASM98

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (72x72) ASM98
Agro Spring Mattress (72x72) ASM98

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x72) ASM98
Agro Spring Mattress (60x72) ASM98

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall shelf
Wall shelf

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!