දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - ජනේල පලු
ජනේල පලු

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Aluminium window frame
Aluminium window frame

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Aluminum Window
Aluminum Window

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Satalin Sq Feet 750
Satalin Sq Feet 750

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 50,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Prop Jucks 600ps
Prop Jucks 600ps

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,800

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Paint Zoom Mini
Paint Zoom Mini

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Roller Doors
Roller Doors

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 675

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - 12 Ft Long Iron Gate
12 Ft Long Iron Gate

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Shuttering 2500sqft
Shuttering 2500sqft

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 250,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Pine Wood
Pine Wood

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 425

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Glass Bricks
Glass Bricks

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 475

දින 18
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - interlock block
interlock block

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Amano Sheet
Amano Sheet

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,000

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Steps (iron)
Steps (iron)

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 18,000

දින 23
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Windows
Windows

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 240,000

දින 28
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Galvanize Pipe & Box Tubes
Galvanize Pipe & Box Tubes

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 650

දින 40
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Anti Slip Tape
Anti Slip Tape

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 775

දින 40
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Gate /
Gate /

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 550,000

දින 42
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - සැටලිමක්
සැටලිමක්

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 42
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Cocounut Wood (poll Lee)
Cocounut Wood (poll Lee)

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90

දින 47
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Satalima
Satalima

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 54
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Door with frame
Door with frame

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 38,500

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!