දැන්විම් 318 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Cupboard (4ftx6ft) SC02
Steel Cupboard (4ftx6ft) SC02

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel 1/4 Cupboard
Steel 1/4 Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,600

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel Cupboard 1/2 (4ftx3ft)
Steel Cupboard 1/2 (4ftx3ft)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table (Round- Tempared Glass)
Coffee Table (Round- Tempared Glass)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah (4.5ftx6ft) TATD
Teak Almirah (4.5ftx6ft) TATD

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table (tempared Glass)
Coffee Table (tempared Glass)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Viyan Bed (72x72)
Teak Box Viyan Bed (72x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 44,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Viyan Bed (60”x72”)
Teak Viyan Bed (60”x72”)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV stand_023
TV stand_023

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

පැය 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV stand_025
TV stand_025

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

පැය 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

පැය 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV stand_026
TV stand_026

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

පැය 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV stand_024
TV stand_024

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

පැය 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Japanese Mattress (5ftx6ft) JMQ001
Japanese Mattress (5ftx6ft) JMQ001

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

පැය 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Book Racks (72x36) L
Book Racks (72x36) L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

පැය 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed & Japanese Mattress (72x72) BJK2
Bed & Japanese Mattress (72x72) BJK2

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

පැය 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed & Japanese Mattress (5ftx6ft) BJQ1
Bed & Japanese Mattress (5ftx6ft) BJQ1

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

පැය 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard
Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Singer Water Pump
Singer Water Pump

කොළඹ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Fabric Sofa 311 (Red And Brown)
Fabric Sofa 311 (Red And Brown)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Fabric Sofa 311 (Black01)
Fabric Sofa 311 (Black01)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress (5ftx6ft) SM01
Spring Mattress (5ftx6ft) SM01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed (72x72)
Teak Box Bed (72x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Bed (60x72)
Teak Box Bed (60x72)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Book Shelf (6ftx3ft) BSL01
Book Shelf (6ftx3ft) BSL01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,900

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!