දැන්විම් 608 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table (Tempared Glass) CTT85
Coffee Table (Tempared Glass) CTT85

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dinning Table & Chairs (3x6) DT108
Dinning Table & Chairs (3x6) DT108

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 53,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe_0057
Wardrobe_0057

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 59,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress (5ftx6ft) SM01
Spring Mattress (5ftx6ft) SM01

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Spring Mattress (6ftx6ft) SM
Spring Mattress (6ftx6ft) SM

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dinning Table & Chairs (3x6) DT105
Dinning Table & Chairs (3x6) DT105

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 53,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dinning Table & Chairs (3x6) DT104
Teak Dinning Table & Chairs (3x6) DT104

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 53,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah (4.5ftx6ft) TA78
Teak Almirah (4.5ftx6ft) TA78

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Box Model Almirah (5x7) TBM81
Teak Box Model Almirah (5x7) TBM81

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 64,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed & Japanese Mattress (6x6) BJM78
Bed & Japanese Mattress (6x6) BJM78

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed & Japanese Mattress (5x6) BJM78
Bed & Japanese Mattress (5x6) BJM78

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (72x75) ASM92
Agro Spring Mattress (72x75) ASM92

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x75) ASM92
Agro Spring Mattress (60x75) ASM92

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (48x72) ASM92
Agro Spring Mattress (48x72) ASM92

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,200

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (72x72) ASM92
Agro Spring Mattress (72x72) ASM92

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x72) ASM92
Agro Spring Mattress (60x72) ASM92

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x72) ASM92
Agro Spring Mattress (60x72) ASM92

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Agro Spring Mattress (60x72) ASM92
Agro Spring Mattress (60x72) ASM92

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe_0056
Wardrobe_0056

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall shelf_033
Wall shelf_033

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall shelf_028
Wall shelf_028

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall shelf_009
Wall shelf_009

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall shelf_007
Wall shelf_007

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall shelf 005
Wall shelf 005

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wall shelf_006
Wall shelf_006

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!