දැන්විම් 70 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Smart Lock Residence SML-SF-21
Smart Lock Residence SML-SF-21

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 44,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Smart Door Lock K7 Push & Pull
Smart Door Lock K7 Push & Pull

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 74,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Used 12 Feet Gate
Used 12 Feet Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 38PCS TOOLKIT
38PCS TOOLKIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 60PCS TOOLKIT
60PCS TOOLKIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,450

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 52PCS TOOL KIT
52PCS TOOL KIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,300

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Teak Wood (තේක්ක දැව ලෑලි)
Teak Wood (තේක්ක දැව ලෑලි)

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 375

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron Gate
Iron Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Music Stage
Music Stage

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim
Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron staircase
Iron staircase

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 65,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 45PCS SCREWDRIVER
45PCS SCREWDRIVER

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,950

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Paint Zoom Spray Gun
Paint Zoom Spray Gun

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,950

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Concrete Hand railings
Concrete Hand railings

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 8in1 Screwdriver
8in1 Screwdriver

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 450

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Aluminium Gate
Aluminium Gate

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Window frame Kohomba
Window frame Kohomba

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 8B 2R raddolugama NHS
8B 2R raddolugama NHS

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Roller Gate
Roller Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Lunumidella Timber Wood for Roof Ceiling
Lunumidella Timber Wood for Roof Ceiling

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Windows
Windows

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 9,250

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Roller gate
Roller gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 14,000

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Rocell tiles
Rocell tiles

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 350

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Aluminium Bathroom Door
Aluminium Bathroom Door

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,900

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Door with windows
Door with windows

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!