දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Brand New Wire Mesh
Brand New Wire Mesh

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - WHEEL BARROW
WHEEL BARROW

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Aluminium staircase
Aluminium staircase

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Aluminium Roller Doors
Aluminium Roller Doors

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Swing Gate with Hinges
Swing Gate with Hinges

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,750

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Balts with knob set 9 "
Balts with knob set 9 "

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Glass rack
Glass rack

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 4 Stone Pillars
4 Stone Pillars

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - සැටලිමක්
සැටලිමක්

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - අඟල් හතරහමාරයි
අඟල් හතරහමාරයි

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,200

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Cement rings
Cement rings

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,200

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 12" Gate Iron
12" Gate Iron

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Lock system
Lock system

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,900

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Slab satalin
Slab satalin

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 110,000

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - මහොගනි දොරක්
මහොගනි දොරක්

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 9,500

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Sliding Gate
Sliding Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Gate matt black
Gate matt black

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 16,500

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Cement Block Gal Machine
Cement Block Gal Machine

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Doorlock
Doorlock

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 650

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Windows
Windows

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32,000

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Timber- Jack Pillars
Timber- Jack Pillars

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,000

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Amano sheets
Amano sheets

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 230

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Manual Roller Gates
Manual Roller Gates

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - පාවිච්චි කරන ලද ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය
පාවිච්චි කරන ලද ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - අමනෝ ගේට්ටුව
අමනෝ ගේට්ටුව

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!