වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Plywood door
Plywood door

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,500

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 60PCS TOOLKIT
60PCS TOOLKIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,450

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 38PCS TOOLKIT
38PCS TOOLKIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 8 in1 Screwdriver
8 in1 Screwdriver

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 450

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Main Door (Kos) wood
Main Door (Kos) wood

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - SHUTLING JACK
SHUTLING JACK

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,800

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Stair case
Stair case

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 300,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 52PCS TOOL KIT
52PCS TOOL KIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,300

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Paint Zoom Spray
Paint Zoom Spray

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,950

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු
පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 400,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Mahogany Wood (හොඳින් මෝරා ඇති මහෝගනී කඳන්)
Mahogany Wood (හොඳින් මෝරා ඇති මහෝගනී කඳන්)

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron & Alminum fream
Iron & Alminum fream

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - අමානෝ ගේට්ටුව
අමානෝ ගේට්ටුව

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 2 Windows with Grill
2 Windows with Grill

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Terracota Floor Tile
Terracota Floor Tile

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 230

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Shuttering 1300
Shuttering 1300

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 85,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Bath Room Doors
Bath Room Doors

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 9,500

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Manual Roller Doors
Manual Roller Doors

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 65,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Civiling Sheet
Civiling Sheet

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 800

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Pol Parala
Pol Parala

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 2×2 Wood
2×2 Wood

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Plastic Cleaning Brush
Plastic Cleaning Brush

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 220

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Metal Handle Cutter Knife
Metal Handle Cutter Knife

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 450

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 45PCS SCREWDRIVER
45PCS SCREWDRIVER

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,950

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim - 1500 Sqfeet
Satalim - 1500 Sqfeet

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!