දැන්විම් 68 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalima
Satalima

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 135,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Glass partition
Glass partition

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 19,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Wall spikes
Wall spikes

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 475

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalin
Satalin

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalima
Satalima

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 135,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Brass door lock
Brass door lock

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,750

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Steel railing gate
Steel railing gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Sliding Gate
Sliding Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim
Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 28,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim or Satalin
Satalim or Satalin

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 215,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim
Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Pipe Wrinch
Pipe Wrinch

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron Swing Gate
Iron Swing Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Stair Case Railing
Stair Case Railing

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Air Compressor
Air Compressor

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Gi swivel clamp
Gi swivel clamp

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 145

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Spray Gun
Spray Gun

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,600

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - ෂැටලින් සදහා උණ මුක්කු
ෂැටලින් සදහා උණ මුක්කු

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 60

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Garage doors
Garage doors

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - SCAFFOLDING LADDER
SCAFFOLDING LADDER

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,750

දින 19
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - TOLLS KIT
TOLLS KIT

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 19
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,990

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Swing gate
Swing gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 50,000

දින 21
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Door lock දොර ලොක්
Door lock දොර ලොක්

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 980

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Casement stay & fastener
Casement stay & fastener

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 135

දින 24
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Brass hinges පිත්තල සරනේරු
Brass hinges පිත්තල සරනේරු

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 160

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!