දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Asbestos roof sheets in good condition
Asbestos roof sheets in good condition

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 52PCS TOOL KIT
52PCS TOOL KIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,300

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 60PCS TOOLKIT
60PCS TOOLKIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,450

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 38PCS TOOLKIT
38PCS TOOLKIT

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 45PCS SCREWDRIVER
45PCS SCREWDRIVER

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,950

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - CAT 6 UTP Cable Drum - 160m
CAT 6 UTP Cable Drum - 160m

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Used Pallete Slats
Used Pallete Slats

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - TILES FOR SALE
TILES FOR SALE

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 700

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - All cement production
All cement production

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Partition for sale
Partition for sale

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Double door lock-පලු දෙකේ දොර ලොක්
Double door lock-පලු දෙකේ දොර ලොක්

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,550

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Door lock-(large size)
Door lock-(large size)

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,350

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron Gate & Window Grills For Sale
Iron Gate & Window Grills For Sale

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Shuttering / Satalin Satalim
Shuttering / Satalin Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - TOOL KIT - 32PCS
TOOL KIT - 32PCS

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 350

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - කාප්ප
කාප්ප

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Barrel
Barrel

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 800

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Toolkit
Toolkit

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Roller gate for sale
Roller gate for sale

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 55,000

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Water pumper
Water pumper

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 180,000

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - ටයිල් විකිණීමට
ටයිල් විකිණීමට

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 850

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Lazer bond liquid plastic resin
Lazer bond liquid plastic resin

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 990

දින 14
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Multi Purpose Universal Wrenches
Multi Purpose Universal Wrenches

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,200

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Gator-Grip Universal Socket - 3PCs Kit
Gator-Grip Universal Socket - 3PCs Kit

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,990

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Ladder
Ladder

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!