මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගම්පහ ගොඩනැගිලි හා ඉදිකිරීම් භාණ්ඩ හා අයිතම

දැන්විම් 241 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි