දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Door (used)
Door (used)

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Glass fittings and racks
Glass fittings and racks

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Home Wallpaper
Home Wallpaper

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,950

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - වර්ග අඩි 6000 ක සැටලිමක්
වර්ග අඩි 6000 ක සැටලිමක්

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - 800mm×800mm (2"×6)
800mm×800mm (2"×6)

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,750

දින 25
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Used Pocola
Used Pocola

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Bedroom Door
Bedroom Door

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 29,000

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Aluminum Window Lock
Aluminum Window Lock

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 50

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Concrete Pillers
Concrete Pillers

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 32
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - යකඩ දොර
යකඩ දොර

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 32
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - උළු අස්සක් විකිණීමට
උළු අස්සක් විකිණීමට

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,500

දින 34
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - උළු අස්සක් විකිණීමට
උළු අස්සක් විකිණීමට

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,500

දින 34
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Angle Grinder 100 mm
Angle Grinder 100 mm

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,800

දින 38
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - කොස් උළුවස්සක් විකිණීමට
කොස් උළුවස්සක් විකිණීමට

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,500

දින 41
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - 2x2 floor tile
2x2 floor tile

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 975

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Gate [ Double side ] ගේට්ටුවක්
Gate [ Double side ] ගේට්ටුවක්

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 38,000

දින 50
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - Kalu gal
Kalu gal

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,200

දින 51
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කළුතර - සටලිමක් විකිණීමට.
සටලිමක් විකිණීමට.

කළුතර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!