වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX SINGLE BURNER S/S GAS COOKER
POWERBOX SINGLE BURNER S/S GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX GAS COOKER
POWERBOX GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BULB MASON JAR WITH STRAW
BULB MASON JAR WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW
GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Baking tray
Baking tray

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Crystal bowl
Crystal bowl

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Flower trays
Flower trays

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tableware
Tableware

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,600

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - IKEA Tray
IKEA Tray

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ceramic plates
Ceramic plates

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen Tap Nozzle
Kitchen Tap Nozzle

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Flexible Kitchen Tap Neck
Flexible Kitchen Tap Neck

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - DOUBLE CEREAL DISPENSER
DOUBLE CEREAL DISPENSER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,490

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTIFUNCTION MANUAL JUICER – HX0899
MULTIFUNCTION MANUAL JUICER – HX0899

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,450

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 6PCS DRAWER ORGANIZER DIVIDER
6PCS DRAWER ORGANIZER DIVIDER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 790

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - EGGLETTES – EGG COOKER
EGGLETTES – EGG COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,190

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW SILICON MAGIC ICE CUBE MAKER
NEW SILICON MAGIC ICE CUBE MAKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Digital Kitchen Scale
Digital Kitchen Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Picnic Box (8 Pcs)
Picnic Box (8 Pcs)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,490

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Pcs Boutique Cookware Set
4 Pcs Boutique Cookware Set

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,490

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX GLASS TOP 4 BURNER STOVE
POWERBOX GLASS TOP 4 BURNER STOVE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,990

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIVERSAL CHEF DRAINS OIL FROM FOOD
UNIVERSAL CHEF DRAINS OIL FROM FOOD

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,090

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CLEVER SPATULA AND TONGS
CLEVER SPATULA AND TONGS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,300

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX GLASS TOP GAS COOKER
POWERBOX GLASS TOP GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,800

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Elba Cooker HOOD
Elba Cooker HOOD

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,990

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!