වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PLASTIC HEAT RESISTANT BBQ FAN
PLASTIC HEAT RESISTANT BBQ FAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 100

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - STAINLESS STEEL VACUUM WATER BOTTLE
STAINLESS STEEL VACUUM WATER BOTTLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HAND BBQ GRILL
HAND BBQ GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTI-FUNCTIONAL VEGETABLE CHOPPER
MULTI-FUNCTIONAL VEGETABLE CHOPPER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 890

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CAHORS PORTABLE BBQ GRILL
CAHORS PORTABLE BBQ GRILL

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,550

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - STAINLESS STEEL SPATULA
STAINLESS STEEL SPATULA

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 26PCS STAINLESS STEEL NOZZLES
26PCS STAINLESS STEEL NOZZLES

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CORN COBB PEELER
CORN COBB PEELER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 440

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - EXPANDABLE TRIVET
EXPANDABLE TRIVET

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 890

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BICYCLE PIZZA CUTTER
BICYCLE PIZZA CUTTER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTI VEGETABLE CUTTER
MULTI VEGETABLE CUTTER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 790

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HANDY GRILL BRUSH SET (2PCS)
HANDY GRILL BRUSH SET (2PCS)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 890

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CLEAN REACH 3 IN 1 ANGLED PADS
CLEAN REACH 3 IN 1 ANGLED PADS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - COPPER CHEF KNIFE SET (2-PIECE)
COPPER CHEF KNIFE SET (2-PIECE)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BRUSH UP IN-SINK
BRUSH UP IN-SINK

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HOVER COVER
HOVER COVER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 760

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NONSTICK COPPER CRISPER TRAY
NONSTICK COPPER CRISPER TRAY

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,990

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX SINGLE BURNER S/S GAS COOKER
POWERBOX SINGLE BURNER S/S GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 37
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX GAS COOKER
POWERBOX GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 37
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX GLASS TOP GAS COOKER
POWERBOX GLASS TOP GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,600

දින 51
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BULB MASON JAR WITH STRAW
BULB MASON JAR WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250

දින 97
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW
GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 97
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BIG MASON JAR WITH METAL STAND
BIG MASON JAR WITH METAL STAND

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,990

දින 115
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - WOODEN ROTI ROLLER
WOODEN ROTI ROLLER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 116
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CIGAR LIGHTER
CIGAR LIGHTER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,490

දින 118

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!