වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 151 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TWISTFOLD 3-TIER PARTY BOWLS
TWISTFOLD 3-TIER PARTY BOWLS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 3-STAGE SELF SHARPENING
3-STAGE SELF SHARPENING

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE CHOPPING BOARD
MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE CHOPPING BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - STAINLESS STEEL 3L WHISTLING KETTLE
STAINLESS STEEL 3L WHISTLING KETTLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - WELLBERG MARBLE NON-STICK C FRY PAN
WELLBERG MARBLE NON-STICK C FRY PAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,990

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nicer dicer Plus
Nicer dicer Plus

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Attach-A-Trash (Hanging trash bag holder)
Attach-A-Trash (Hanging trash bag holder)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Egg Boiler and fryer
Egg Boiler and fryer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Crystal Seasoning Box
Crystal Seasoning Box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - LOLLI CAKES – BAKING KIT
LOLLI CAKES – BAKING KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 690

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2PC SNAP FIT DRAWER DIVIDERS
2PC SNAP FIT DRAWER DIVIDERS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BIG FOLDING CHARCOAL BBQ GRILL S/S
BIG FOLDING CHARCOAL BBQ GRILL S/S

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MARBLE COATED FRY PAN
MARBLE COATED FRY PAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW
GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 690

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NON STICK IRON MARBLE FRY PAN
NON STICK IRON MARBLE FRY PAN

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 LAYER DISH DRAINER
2 LAYER DISH DRAINER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Magic Ice Cube Maker
Magic Ice Cube Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,769

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPEEDY CHOPPER
SPEEDY CHOPPER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - REFRIGERATOR MULTIFUNCTIONAL STORAGE BOX
REFRIGERATOR MULTIFUNCTIONAL STORAGE BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 499

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - REVOLVING DONUT CUTTER
REVOLVING DONUT CUTTER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 890

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Perfect Fries
Perfect Fries

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 830

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE CHOPPING BOARD
MULTI-FUNCTIONAL FOLDABLE CHOPPING BOARD

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 660

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MACHINE A BISCUIT
MACHINE A BISCUIT

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,090

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MAGICAL DEFROSTING TRAY
MAGICAL DEFROSTING TRAY

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,590

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GUSTO FLAVOUR INFUSING SPOON
GUSTO FLAVOUR INFUSING SPOON

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 279

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!