වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Double Burner Gas Stove (Indian)
Double Burner Gas Stove (Indian)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,750

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Lunch box - 2pc/4Pc
Lunch box - 2pc/4Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 900

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Foldable BBQ Machine
Portable Foldable BBQ Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,650

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 6pcs Cylindrical Spice rack
6pcs Cylindrical Spice rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ MACHINE BRANDNEW
BBQ MACHINE BRANDNEW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,150

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Food container
Food container

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,600

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel Whistling Kettle
Stainless Steel Whistling Kettle

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 875

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kundhan Glass Top
Kundhan Glass Top

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,800

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Amilex Dish Rack
Amilex Dish Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Cosmos Casserole Set of 4
Cosmos Casserole Set of 4

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,950

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Pincer tin opener(westmark)
Pincer tin opener(westmark)

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,100

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kanchan fry pan non-stick
Kanchan fry pan non-stick

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kanchan fry pan non-stick
Kanchan fry pan non-stick

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coffee pot non stick milk cookware
Coffee pot non stick milk cookware

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 975

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 12pcs Tower Model Spice Rack
12pcs Tower Model Spice Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chop N' Clear Cutting Board
Chop N' Clear Cutting Board

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,300

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 3 in 1 Clever cutter
3 in 1 Clever cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dry Food Basket
Dry Food Basket

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SINGLE BURNER GAS COOKER
SINGLE BURNER GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 38
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BRIGHT GLASS TOP 2 BURNER GAS STOVE
BRIGHT GLASS TOP 2 BURNER GAS STOVE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,250

දින 39
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multi Function Dish & Kitchen Rack
Multi Function Dish & Kitchen Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 39
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Spice Tower 6Lids
Spice Tower 6Lids

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 40
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 16 Pieces Spice Jar
16 Pieces Spice Jar

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 44
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Water Jugs
Water Jugs

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 500

දින 54
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Plates
Plates

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 200

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!