දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Home Used Funiture
Home Used Funiture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Turkey Sofa set
Turkey Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

පැය 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3,2,1 treated teak sofa sets
3,2,1 treated teak sofa sets

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate IV (4)
Table Mate IV (4)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,850

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Shoe Rack and wardrobe (Dust Proof)
Shoe Rack and wardrobe (Dust Proof)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Veranda set
Veranda set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Portable Picnic Table
Portable Picnic Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,700

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Partition
Partition

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel 'Alpha- noon' cupboard
Steel 'Alpha- noon' cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,900

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tables And Chair
Tables And Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table
Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pettagam
Pettagam

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tissue Box
Tissue Box

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,200

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 4 Chairs with table
4 Chairs with table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Rocking Chair
Rocking Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Round table with Chairs
Round table with Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - L Shape Sofa
L Shape Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Plastic Pantry Cupboards
Plastic Pantry Cupboards

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa With Pillows
Teak Sofa With Pillows

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,500

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Table
Computer Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Conference Table
Conference Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 44,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Executive Table with Side Return
Executive Table with Side Return

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!