දැන්විම් 111 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TABLE WITH 4 CHAIR
TABLE WITH 4 CHAIR

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak two door wardrobe
Teak two door wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 170,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Three chairs
Three chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Vernda chairs
Vernda chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Cubbord
Antique Cubbord

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 380,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cool form double layer mattress
Cool form double layer mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set with table
Sofa set with table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Bedroom Set
Teak Bedroom Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 130,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - සැටලිමක් විකිනීමට
සැටලිමක් විකිනීමට

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Plywood satalin, satalima
Plywood satalin, satalima

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 110,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dinning Tanle
Dinning Tanle

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa and coffee table
Sofa and coffee table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 114,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Building Material
Building Material

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Gas Stove Brass Burner Heads
Gas Stove Brass Burner Heads

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 330

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 10 Feet Double Ladder
10 Feet Double Ladder

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Double bed with mattress
Double bed with mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Single buruta bed with mattress
Single buruta bed with mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Glass sliding track
Glass sliding track

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,500

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Glass spider fittings
Glass spider fittings

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 16,500

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Glass door Handle
Glass door Handle

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,500

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing Machine
Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Smoker Charcoal BBQ Grill
Smoker Charcoal BBQ Grill

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Recliner Sofa Chair fabric
Recliner Sofa Chair fabric

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chest of drawers
Chest of drawers

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 235,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Dutch box
Antique Dutch box

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!