දැන්විම් 141 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 piece sofa set
3 piece sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 02 Piece Sofa Set
02 Piece Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed with spring mattress
Bed with spring mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table
Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Breakfast Bar Stool
Breakfast Bar Stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set for immediate sale.
Sofa set for immediate sale.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed & Mattress for sale...
Bed & Mattress for sale...

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set with coffee table
Sofa set with coffee table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 2
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Buddha Photo Prames
Buddha Photo Prames

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,600

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 02 Piece Sofa Set
02 Piece Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 piece sofa set
3 piece sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Recliner Sofa
Recliner Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wardrobe / cupboard
Wardrobe / cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 72,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New sofa
New sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Vertical Blinds at A2Z Curtains
Vertical Blinds at A2Z Curtains

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 185

දින 4
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Cotton Flocky Eyelet Curtains
Cotton Flocky Eyelet Curtains

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 1,200

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Luxury Italian Carved Chest of Drawers
Luxury Italian Carved Chest of Drawers

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Plastic money box
Plastic money box

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 102

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 5
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Machine Embroidery
Machine Embroidery

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro wardrobe
Damro wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Furniture households for sale
Furniture households for sale

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ grill Machine- stainless steel
BBQ grill Machine- stainless steel

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Home Pure
Home Pure

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Double Bed and Metres
Teak Double Bed and Metres

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel writing table - Wattala
Steel writing table - Wattala

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!