දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak King Size Bed.
Teak King Size Bed.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 Drawers Side Cupboards.
3 Drawers Side Cupboards.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Germany - Coffee Table.
Germany - Coffee Table.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

පැය 1 යි
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3,2,1 An Coffee Table Teak Sette Set.
3,2,1 An Coffee Table Teak Sette Set.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 44,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 Pices Visiters Sofas
3 Pices Visiters Sofas

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - RED COLOUR Revolving Chairs.
RED COLOUR Revolving Chairs.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Germany 3 Drawers Cupboard
Germany 3 Drawers Cupboard

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TEAK SETTE SET - 3 , 2 1.
TEAK SETTE SET - 3 , 2 1.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak sofa set
Teak sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Writing Tables
Writing Tables

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Computer Chairs.
Computer Chairs.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Chest of drawers
Antique Chest of drawers

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Fabric Sofa.....
Fabric Sofa.....

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,890

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Sofa
Damro Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Italian Overmantle Mirrors
Antique Italian Overmantle Mirrors

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dinning Table
Dinning Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Brand new imported full bedroom set
Brand new imported full bedroom set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New Black Leather cushion
New Black Leather cushion

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak bed with mattress
Teak bed with mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mattress
Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Beautiful Royal Sofa Set
Beautiful Royal Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 180,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Golden Royal Sofa Set
Golden Royal Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 180,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!