දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Shelf Hot
Shelf Hot

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

පැය 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cushion pillows
Cushion pillows

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

පැය 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner sofa
Corner sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs
Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cupboard
Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase
Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs
Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - BRAND NEW TEAK ( BOX BED 6 × 5 )
BRAND NEW TEAK ( BOX BED 6 × 5 )

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TEAK SETTE SET.
TEAK SETTE SET.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TEAK ALMARIE.
TEAK ALMARIE.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cashier table
Cashier table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Table - Burma Teak
Office Table - Burma Teak

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel table
Steel table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table
Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TEAK ALMARIE.
TEAK ALMARIE.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - DINING TABLE & CHAIR. (Singapore )
DINING TABLE & CHAIR. (Singapore )

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - ANTIQUE HAT RACK.
ANTIQUE HAT RACK.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Buffet table
Buffet table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TABLE.
TABLE.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - CHAIR.
CHAIR.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,900

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table And Chair.
Table And Chair.

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cup Board - Australian Mdf
Cup Board - Australian Mdf

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set( Teak Sette Set.)
Sofa Set( Teak Sette Set.)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 52,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Sofa
Teak Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!