දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro sofe set
Damro sofe set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

විනාඩි 35
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Brand new teak bed
Brand new teak bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

පැය 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Coffee table
Coffee table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

පැය 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 Door Wardrobe
3 Door Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

පැය 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Leather sofa set and coffee table
Leather sofa set and coffee table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Varendah Chairs
Varendah Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lightly Used Sofa
Lightly Used Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L Shape Connor Sofa
L Shape Connor Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - ලියන මේසයක්
ලියන මේසයක්

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - සෝෆා සෙට් එකක් "2 x 1"
සෝෆා සෙට් එකක් "2 x 1"

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Show case
Show case

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Metal table
Metal table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak bed (used)
Teak bed (used)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Coffee table
Glass Coffee table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase
Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bedroom Cupboard
Bedroom Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,111

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Dining Table With 8 chairs
Teak Dining Table With 8 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 140,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Garrison
Garrison

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wrought Iron Set
Wrought Iron Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Wood, Veranda Chairs - 02 units
Teak Wood, Veranda Chairs - 02 units

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bedroom set
Bedroom set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - COFFEE TABLE
COFFEE TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!