දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Toothpaste Dispenser
Toothpaste Dispenser

සාමාජිකයාගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 630

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bathroom Shelves
Bathroom Shelves

සාමාජිකයාගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 750

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - SINGER High Performance Instant Shower Heater SWH-118EP
SINGER High Performance Instant Shower Heater SWH-118EP

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 24,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Japanese Water Heaters for Shower
Japanese Water Heaters for Shower

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe shower mixer
Grohe shower mixer

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe Germany sensor mixer tap
Grohe Germany sensor mixer tap

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 16,000

දින 4
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe angle valves
Grohe angle valves

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 500

දින 4
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Wash Basin
Wash Basin

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,000

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Hair Drying Cap Towel
Hair Drying Cap Towel

සාමාජිකයාගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 250

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Jacuzzi bathtab
Jacuzzi bathtab

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 75,000

දින 7
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Mobile toilet
Mobile toilet

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 35,000

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Wash bashing bottle trap
Wash bashing bottle trap

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 5,000

දින 19
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe Germany Original Shower Mixer
Grohe Germany Original Shower Mixer

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 20,000

දින 20
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe Germany mixer tap
Grohe Germany mixer tap

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,000

දින 20
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Footrest(Toilet poachchi)
Footrest(Toilet poachchi)

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,480

දින 20
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Ariston 10L Water Heater (Unused)
Ariston 10L Water Heater (Unused)

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 20,000

දින 24
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - TILE AND COMMODES STOCK CLEARANCE
TILE AND COMMODES STOCK CLEARANCE

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 105

දින 30
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - DC 12V, 300W Hot Water Heater Element
DC 12V, 300W Hot Water Heater Element

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 3,500

දින 31
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bathroom Set
Bathroom Set

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 140,000

දින 37
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Wash basin
Wash basin

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 25,000

දින 37
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Commode
Commode

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 12,000

දින 41
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - බත් රුම් ටැප්ස්
බත් රුම් ටැප්ස්

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 3,000

දින 50
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Soap & Tooth brush
Soap & Tooth brush

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 350

දින 52
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - INNOVEX Instant shower heater with pump
INNOVEX Instant shower heater with pump

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 20,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!