මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගම්පහ බාත්රූම් සහ සනීපාරක්ෂක උපාංග

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි