දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bathroom Shelves
Bathroom Shelves

සාමාජිකයාගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 750

විනාඩි 39
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Eco Wash Basin
Eco Wash Basin

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 6,000

දින 1
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Hot Water Showers
Hot Water Showers

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,950

දින 6
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bath Tub
Bath Tub

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 20,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bath Tub (ariston)
Bath Tub (ariston)

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 20,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bath Tub (ariston)
Bath Tub (ariston)

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 20,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe Mixer Tap
Grohe Mixer Tap

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 11,000

දින 9
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - GROHE Tempsta 100 shower spray
GROHE Tempsta 100 shower spray

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,500

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - GROHE Single Lever Hand wash Basin Mixer
GROHE Single Lever Hand wash Basin Mixer

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,500

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe Eurosmart Shower Mixer
Grohe Eurosmart Shower Mixer

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 15,500

දින 10
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - GROHE hot water bath mixer
GROHE hot water bath mixer

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 16,000

දින 11
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Wash Bashing Bottle Trap
Wash Bashing Bottle Trap

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 5,000

දින 12
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Angle Valve
Angle Valve

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 1,100

දින 25
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - High Quality Bathroom Shower
High Quality Bathroom Shower

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 13,000

දින 32
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe Germany Sensor Mixer Tap
Grohe Germany Sensor Mixer Tap

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 17,000

දින 34
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Grohe Germany shower mixer
Grohe Germany shower mixer

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 10,000

දින 34
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Electric L 50 Hot water barrel
Electric L 50 Hot water barrel

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 35

දින 39
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - TORBELINO FREGAR 360
TORBELINO FREGAR 360

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 2,000

දින 41
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - SINGER High Performance Instant Shower Heater SWH-118EP
SINGER High Performance Instant Shower Heater SWH-118EP

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 22,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!