මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

අනුරාධපුර බාත්රූම් සහ සනීපාරක්ෂක උපාංග

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි