රත්නපුර නගරය විකිණීමට ඇති නිවාස සහ උද්‍යාන උපකරණ

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි