මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

රත්නපුර නගරය නිවස ඇතුලත සහ පිටත අලංකරණ ගෘහ භාණ්ඩ විකිණීමට

දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි