දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - King Size Bed with Headboard
King Size Bed with Headboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Imported Sofa Set with Teak Coffee Table
Imported Sofa Set with Teak Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table
Teak Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Antique Type Sofa
Wooden Antique Type Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa with 2 Recliners
Sofa with 2 Recliners

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bed and stool
Bed and stool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Iron Table
Iron Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa and Dining Table
Sofa and Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Pettagam
Antique Pettagam

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 145,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Burutha Couch Set
Burutha Couch Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dinning table with 6 chairs
Teak dinning table with 6 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,900

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Shoe racks frm dubai ikea
Shoe racks frm dubai ikea

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Class Desk
Class Desk

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Fabric Sofa
Fabric Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table
Teak Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table
Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair set
Chair set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Study Table Damro
Study Table Damro

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large Table
Large Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BAR STOOL
BAR STOOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee Table
Coffee Table

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - VISITOR CHAIR MEDIUM
VISITOR CHAIR MEDIUM

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,750

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - VISITOR CHAIR L
VISITOR CHAIR L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,950

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - BAR STOOL
BAR STOOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,450

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bar Stool
Bar Stool

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,990

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!