දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office furniture
Office furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office furniture
Office furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Beds four poster
Beds four poster

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Rattan sofa set
Rattan sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak table
Teak table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Living room Sofa set
Living room Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Leather Sofa
Leather Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Airing cupboard
Airing cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Bedroom Set
Antique Bedroom Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 325,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Diwan sofa
Diwan sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table
Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Almirah
Antique Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Bed
Antique Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing table
Dressing table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Pettagam
Antique Pettagam

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 57,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dinning Set with 6 chairs
Dinning Set with 6 chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Lecture Hall Chair
Lecture Hall Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set (thekka)
Sofa set (thekka)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Furniture
Office Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 6 Chair Teak Dining Table Set
6 Chair Teak Dining Table Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique - Pettagama
Antique - Pettagama

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 89,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique - Dressing Table Burma teak
Antique - Dressing Table Burma teak

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 109,500

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!