දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Superking size boxbed
Superking size boxbed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Super King size box bed
Super King size box bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV rack
TV rack

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 door cupboard
3 door cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa with glass table
Sofa with glass table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner Stand
Corner Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,400

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique cupboard
Antique cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office table
Office table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro sofa
Damro sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Confirtable Sofa’s.
Confirtable Sofa’s.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 44,990

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak barely used bedroom furniture
Teak barely used bedroom furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - අනර්ඝ ගෘහභාණ්ඩ
අනර්ඝ ගෘහභාණ්ඩ

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel Dining Chair to be sell
Steel Dining Chair to be sell

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,700

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 83,000

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Elephants
Elephants

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

දින 43
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - malaysian dining set
malaysian dining set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 44
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table and chairs
Dining table and chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 46
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 46
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dinning table full set
Dinning table full set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 47
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Woodern Furniture Stoole
Woodern Furniture Stoole

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 47
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chaires and Computer table
Office Chaires and Computer table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 50
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Windows/ kos lee janel piyan 9k
Windows/ kos lee janel piyan 9k

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!