දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak table and chair
Teak table and chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dressing table
Dressing table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sooriya Mara
Sooriya Mara

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Box Tekka Bed King
Box Tekka Bed King

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Table
Office Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office table and chair
Office table and chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teek Colour Aluminum Pantry
Teek Colour Aluminum Pantry

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Aluminum pantry cupboards
Aluminum pantry cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak furniture
Teak furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro sofa
Damro sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Old sofa
Old sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set 3+1+1
Sofa Set 3+1+1

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with Chairs
Dining Table with Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office chairs
Office chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Executive Chair
Executive Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Executive table
Executive table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Room Set
Bed Room Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mattress
Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bedsheets
Bedsheets

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,950

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Egyptian Cotton Bedsheets
Egyptian Cotton Bedsheets

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,250

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Egyptian Cotton Bedsheets
Egyptian Cotton Bedsheets

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,250

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Executive High Back Office Chair
Executive High Back Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!