දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - STEEL WRITING TABLE
STEEL WRITING TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Pettagam
Antique Pettagam

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Living room.
Sofa Living room.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Single bed with spring mattress
Single bed with spring mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Restaurant tables
Restaurant tables

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - DRESSING MIRROR IN TEAK FRAME
DRESSING MIRROR IN TEAK FRAME

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Nadun setty
Nadun setty

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak sofa set
Teak sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak bed
Teak bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,500

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cupboard
Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique ebony wood kawichchi
Antique ebony wood kawichchi

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Single Bed
Single Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3+2+1 Sofa set
3+2+1 Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mahogany study chair
Mahogany study chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table
Dining table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table
Dining table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pastry table
Pastry table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table (wooden)
Dining table (wooden)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa stool
Sofa stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv stand (wooden)
Tv stand (wooden)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Two seater chair
Two seater chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv stand (wooden
Tv stand (wooden

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 32
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - King size bed
King size bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!