දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Five Seater Sofa
Five Seater Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Brand new luxury sofa
Brand new luxury sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Table with 8 chairs
Teak Table with 8 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Wardrobe
Damro Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Double Bed with matress
Double Bed with matress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Doublr bed with spring mattress
Doublr bed with spring mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar Stool
Bar Stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table
Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv Stand
Tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Drawer Unit
Drawer Unit

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cabinet (Showcase)
Cabinet (Showcase)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel Sofa (arpico)
Steel Sofa (arpico)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Tv Stand
Glass Tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Used Tv Stand
Used Tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed with Mattress
Bed with Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Arm chairs
Arm chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Dinning Tables with Chairs
Teak Dinning Tables with Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 74,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Beds (king,queen) Teak
Beds (king,queen) Teak

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 2 door almariya teak
2 door almariya teak

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 84,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - EXECUTIVE REVOLVING CHAIR.
EXECUTIVE REVOLVING CHAIR.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,750

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wooden sofa set
Wooden sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cabinet
Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!