මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල නගරය නිදන කාමර ගෘහ භාණ්ඩ විකිණීමට

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි