මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල නගරය බාත්රූම් සහ සනීපාරක්ෂක උපාංග

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි