දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 2-Door LG refrigerator
2-Door LG refrigerator

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 55,000

පැය 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 4 Burner with Oven
4 Burner with Oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 70,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - induction cooker
induction cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Gas cooker
Gas cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Dinner set
Dinner set

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Jug & 6 Pisces Glass ( Brand New )
Jug & 6 Pisces Glass ( Brand New )

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Galaxy 4 Burner Glass Top Gas Cooker
Galaxy 4 Burner Glass Top Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Orginal ZED 4 Burner Gas Cooker Hob
Orginal ZED 4 Burner Gas Cooker Hob

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 24,990

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Galaxy Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
Galaxy Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - ITALY Design 5 Burner Gas Cooker Hob
ITALY Design 5 Burner Gas Cooker Hob

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 42,500

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob
4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,890

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless steel Coconut scraper
Stainless steel Coconut scraper

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 740

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Glass Top Gas Cooker
Glass Top Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Single Burner Gas Cooker
Single Burner Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,850

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pioneer Gas Cooker
Pioneer Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Kitchen Stand Knife
Kitchen Stand Knife

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Non stick Pan - High Quality
Non stick Pan - High Quality

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,150

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hot Containers from 10 Liter
Hot Containers from 10 Liter

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,225

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Grill (Barbecue)
BBQ Grill (Barbecue)

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,450

දින 21
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Clay pot (ගෑස් වලං)
Clay pot (ගෑස් වලං)

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Juice Dispenser
Juice Dispenser

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - DBL Gas Cooker
DBL Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,995

දින 34
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Gas cylinder trolley
Gas cylinder trolley

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 34
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Dish Rack
Dish Rack

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 350

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!