දැන්විම් 93 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Rice steamer
Rice steamer

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 132,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - String Hoppers Machine
String Hoppers Machine

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Omega 5 Burner Has Cooker And Oven
Omega 5 Burner Has Cooker And Oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - LG refrigerator
LG refrigerator

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Nonstic 3Pcs Baking Pans Set
Nonstic 3Pcs Baking Pans Set

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,950

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 3Layer Tiffin Lunch Box
3Layer Tiffin Lunch Box

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Dinner Set
Dinner Set

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Porcelain Plates Design 1
Porcelain Plates Design 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 220

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Drinking Water Glass 6 inch
Drinking Water Glass 6 inch

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 110

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Air pot hot water bottle
Air pot hot water bottle

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,900

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Plates
Plates

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Rinnai Gas Cooker with Grill
Rinnai Gas Cooker with Grill

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - England plates
England plates

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - RECKON 2 BURNER GAS COOKER
RECKON 2 BURNER GAS COOKER

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - RECKON GLASS TOP 2 BURNER GAS COOKER
RECKON GLASS TOP 2 BURNER GAS COOKER

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Gas Cooker Tempered Glass Top 3 burner
Gas Cooker Tempered Glass Top 3 burner

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,600

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Gas Oven with 4 Burners
Gas Oven with 4 Burners

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 31,000

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Indesit Gas Cooker
Indesit Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 20,000

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sink (M coco)
Sink (M coco)

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 25,000

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Used kitchen items for sale
Used kitchen items for sale

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,000

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Electric Egg Cooker/ Boiler/ Steamer
Electric Egg Cooker/ Boiler/ Steamer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 21
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Porcelain Plates Type 2
Porcelain Plates Type 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 225

දින 21
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 12Pc Wilton Piping Nozzles/Icing Tips,
12Pc Wilton Piping Nozzles/Icing Tips,

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!