දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Cookware set
Cookware set

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,300

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 5 Burner cooker And Oven
5 Burner cooker And Oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 45,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 13PCS KNIFE SET
13PCS KNIFE SET

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Notebook Grill
BBQ Notebook Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Nicer Dicer Plus
Nicer Dicer Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - SMITH + NOBEL BUFFET SERVER
SMITH + NOBEL BUFFET SERVER

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,950

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Buffet set
Buffet set

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 27,500

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Buffet set/Chaffing Dish - Model #01
Buffet set/Chaffing Dish - Model #01

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 28,500

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Buffet set/Chaffing Dish - Model #02
Buffet set/Chaffing Dish - Model #02

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 27,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sink Tap
Sink Tap

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Cooking pot
Cooking pot

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 500

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Regulator
Regulator

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 999

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Wine Glasses
Wine Glasses

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Porcelain Plates Type 2
Porcelain Plates Type 2

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 220

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 4 BURNER GLASSTOP COOKER
4 BURNER GLASSTOP COOKER

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Thermal Mugs
Thermal Mugs

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 280

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Rice Cooker
Rice Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Porcelain Mugs
Porcelain Mugs

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 120

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Porcelain Plates Type 1
Porcelain Plates Type 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 195

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Buffet set/Chaffing Dish
Buffet set/Chaffing Dish

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 24,500

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pepper Mill
Pepper Mill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,350

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Pressure Cooker with top cover
High Pressure Cooker with top cover

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,800

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sauce Pan
Sauce Pan

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,700

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hopper Cooker 2 Burners
Hopper Cooker 2 Burners

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,900

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!