දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Batter Dispenser
Batter Dispenser

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

විනාඩි 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - National 300
National 300

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ machine
BBQ machine

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 28,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Kitchen Scale
Kitchen Scale

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Prestige Royale Plus 4 Stove Gas Burner
Prestige Royale Plus 4 Stove Gas Burner

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 30,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel Charcoal Portable BBQ
Stainless Steel Charcoal Portable BBQ

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,990

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Quality 4 Burner Gas Cooker Hob
High Quality 4 Burner Gas Cooker Hob

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Silver handle Knife
Silver handle Knife

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Black Handle Knife
Black Handle Knife

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,600

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Frying Pan Set
Frying Pan Set

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,600

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Double Frying Pan
Double Frying Pan

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,600

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Battery Igniye Gas Cooker Zed Italy Tec
Battery Igniye Gas Cooker Zed Italy Tec

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,900

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Boiled Egg Mold
Boiled Egg Mold

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 160

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pineapple Cutter
Pineapple Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Egg White and Yolk Separator
Egg White and Yolk Separator

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 120

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Watermelon Cutter
Watermelon Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 350

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Water Purifier
Water Purifier

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Wine Glasses
Wine Glasses

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Powerbox Pantry Glass top Gas Cooker Hob
Powerbox Pantry Glass top Gas Cooker Hob

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Wooden Carved serving dish
Wooden Carved serving dish

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Tea Set - Dankotuwa Porcelain
Tea Set - Dankotuwa Porcelain

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Tefoly Hot Plate 1000 W (brand New)
Tefoly Hot Plate 1000 W (brand New)

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sink Base Plus
Sink Base Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Quality Sink Tap
High Quality Sink Tap

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,500

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Chafing Dish 10 Litre
Chafing Dish 10 Litre

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,850

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!