වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 6L Electric Countertop Deep Fryer
6L Electric Countertop Deep Fryer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 22,500

පැය 1 යි
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Powerbox Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
Powerbox Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,990

පැය 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 5 Burner Stainless Steel Gas Cooker Hob
5 Burner Stainless Steel Gas Cooker Hob

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,500

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable Charcoal BBQ Grill with plate
Portable Charcoal BBQ Grill with plate

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,800

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Indesit 60 cm Filter Cooker Hood - Italy
Indesit 60 cm Filter Cooker Hood - Italy

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

පැය 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GAS COOKER WITH STAND
GAS COOKER WITH STAND

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - CASSEROLE CAMY
CASSEROLE CAMY

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - DBL Glass Top 4 Burner Gas Cooker Hob
DBL Glass Top 4 Burner Gas Cooker Hob

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,500

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ferre Filter Hood - Made in Europe
Ferre Filter Hood - Made in Europe

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,900

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design
2 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,990

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vaccum Flask 750ML
Vaccum Flask 750ML

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,700

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable BBQ Grill Machine With Plate
Portable BBQ Grill Machine With Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,800

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Top Quality 4 Burner Gas Cooker Hob
Top Quality 4 Burner Gas Cooker Hob

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,990

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Four burner Electric oven
Four burner Electric oven

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - New kitchenware items
New kitchenware items

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - New kithchenware items for sale
New kithchenware items for sale

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Vibro shape slimming belt - Original
Vibro shape slimming belt - Original

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,990

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SOKANY Electric Deep Fryer 3 Ltr
SOKANY Electric Deep Fryer 3 Ltr

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,990

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - BBQ Grill Machine
Stainless Steel - BBQ Grill Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - National Electric Oven 43L CK-43B
National Electric Oven 43L CK-43B

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,000

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass Top 4 Burner Stove
Glass Top 4 Burner Stove

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,750

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel 4 Burner Gas Cooker Hob
Stainless Steel 4 Burner Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,900

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob
4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 17,990

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel BBQ Grill Machine
Stainless Steel BBQ Grill Machine

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Charcoal BBQ Grill Stainless Steel
Charcoal BBQ Grill Stainless Steel

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!