දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS home VISIT 4 - O/L
MATHS home VISIT 4 - O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - BIOLOGY (EDEXCEL AND CAMBRIDGE) TUITION
BIOLOGY (EDEXCEL AND CAMBRIDGE) TUITION

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English & business communication
English & business communication

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 5
Maths- IB(Diploma/A/L),CIE and Edexcel

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
Tamil Tuition class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Tution Grade 6-11
English Tution Grade 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME revision - O/L
MATHS HOME revision - O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VISIT MATHS tuition 5-O/L
HOME VISIT MATHS tuition 5-O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS home VISIT 7,8,9,10,11
MATHS home VISIT 7,8,9,10,11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VISIT MATHS 4- O/L,A/L
HOME VISIT MATHS 4- O/L,A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Mathematics
A/L Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Physics 2018/2019/2020
A/L Physics 2018/2019/2020

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 19
ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry (IAL/ CIE- As and A2)
Chemistry (IAL/ CIE- As and A2)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Edexcel (C12/C34) Revision/Papers
Maths Edexcel (C12/C34) Revision/Papers

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L
Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)
Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 26
Maths tuition WIS

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - C1,C2,S1,M1,P1 MATHS home VISIT
C1,C2,S1,M1,P1 MATHS home VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics Classes / Business studies
Economics Classes / Business studies

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)
Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!