දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting ,Economics & O/L Business
A/L Accounting ,Economics & O/L Business

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L, O/L Physics Math (local/london)
A/L, O/L Physics Math (local/london)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics ( Edexcel IAL, CIE-As and A2)
Physics ( Edexcel IAL, CIE-As and A2)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L,AS ,A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L,AS ,A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 1
CHEMISTRY home visit (A/L)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L, AS & A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L, AS & A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L, O/L Physics Math (local/london)
A/L, O/L Physics Math (local/london)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SINHALA home-visit group classes
SINHALA home-visit group classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - General English Advance Level
General English Advance Level

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)
Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics Classes
Economics Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VIST - For Gateway 6- 11
MATHS HOME VIST - For Gateway 6- 11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English for Kids (Montessori to grade 2)
English for Kids (Montessori to grade 2)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS FOR maldivians HOME VISIT
MATHS FOR maldivians HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
Maths- IB(Diploma/A/L),CIE and Edexcel

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics / Mechanics Statistics
Mathematics / Mechanics Statistics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - -Maths,Science & Physics
-Maths,Science & Physics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

දින 9
O/L AS/A2 BIOLOGY,CHEMISTRY,PHYSICS

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L ECONOMICS 2020
A/L ECONOMICS 2020

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Home Visit - Grade 6-11
Science Home Visit - Grade 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VISIT MATHS 4- O/L
HOME VISIT MATHS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics Classes
Physics Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS and STATISTICS home Visit
MATHS and STATISTICS home Visit

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!