දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tutors Wanted - iTutor.lk
Tutors Wanted - iTutor.lk

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

පැය 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VIST 4- O/L, A/L
MATHS HOME VIST 4- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL Physics - Group & Individual
AL Physics - Group & Individual

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths for Maldivians 4- O/L ,A/L
Maths for Maldivians 4- O/L ,A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
ENGLISH CLASSES

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)
Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry Classes
Chemistry Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L, AS & A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L, AS & A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
Maths- IB(Diploma/A/L),CIE and Edexcel

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel Cambridge G6-A/L Chem, Bio, Sc
Edexcel Cambridge G6-A/L Chem, Bio, Sc

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6-13
ICT class -Home Visit- Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - GCE O/L & A/L Commerce Classes
GCE O/L & A/L Commerce Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VISIT MATHS 4- O/L, C1,S1
HOME VISIT MATHS 4- O/L, C1,S1

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!