දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics specialist tutor visiting
Mathematics specialist tutor visiting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Japanese Language classes
Japanese Language classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 18,000

පැය 9
Maths Tution for O/L girls

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VISIT MATHS 4 - O/L
HOME VISIT MATHS 4 - O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology (Edexcel/Cambridge) - IGCSE/ IAL
Biology (Edexcel/Cambridge) - IGCSE/ IAL

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel MATHS C1,C2,M1,S1 HOME VISIT
Edexcel MATHS C1,C2,M1,S1 HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS 6,7,8,9,10,O/L HOME VISIT
MATHS 6,7,8,9,10,O/L HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME tuition 4- 11
MATHS HOME tuition 4- 11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS TUITION 4 -O/L HOME VISIT
MATHS TUITION 4 -O/L HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS at HOME 4- A/L Visit
MATHS at HOME 4- A/L Visit

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 9
HOME VISIT MATHS 4 - O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE
ENGLISH LANGUAGE & LITERATURE

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L and A/L Mathematics Classes
O/L and A/L Mathematics Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VISIT MATHS 4- O/L
HOME VISIT MATHS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 11
Group classes for grade 6-11 Students

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS at Your HOME 4- O/L
MATHS at Your HOME 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics Tuition Class Edexel
Economics Tuition Class Edexel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VSIT MATHS 4 - O/L
HOME VSIT MATHS 4 - O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4 - A/L
MATHS HOME VISIT 4 - A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics specialist tutor visiting
Mathematics specialist tutor visiting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,750

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS TUITION 4- O/L HOME VISIT
MATHS TUITION 4- O/L HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Tution for 9 - O/L, IGCSE 9-1, IAL
Maths Tution for 9 - O/L, IGCSE 9-1, IAL

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Combined Maths(Pure/Applied)
Combined Maths(Pure/Applied)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!