දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class ^Tuition 🥊^- g6-13^🍊
iCT class ^Tuition 🥊^- g6-13^🍊

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- individual - Grade 6-11s
SCIENCE class- individual - Grade 6-11s

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-Group class - Grade 6-11
SCIENCE class-Group class - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual- Grade 6-11^
SCIENCE class-individual- Grade 6-11^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)
Further Pure Math/Mechanics(IAL/CIE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Computer Grade 6-13^🌐🏥🥇
iCT class -Computer Grade 6-13^🌐🏥🥇

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Gr-9,10 & O/L, Edexcel/Cambridge Maths Physics Class in Dehiwela
Gr-9,10 & O/L, Edexcel/Cambridge Maths Physics Class in Dehiwela

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4 -O/L
MATHS HOME VISIT 4 -O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE CLASSES 6 to 11
SCIENCE CLASSES 6 to 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME Revision 4-A/L
MATHS HOME Revision 4-A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 🏠 MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^📚
🏠 MATHS class- Home Visit - Grade 6-11^📚

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics for weaker pupils Cam / Edex
Mathematics for weaker pupils Cam / Edex

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Computer -tuition- 6-13^h
iCT class - Computer -tuition- 6-13^h

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- tuition -Grade 6-11
SCIENCE class- tuition -Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
ISLAM -ENGLISH MEDIUM

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 250

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- tuition- Grade 6-11
MATHS class- tuition- Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - tuition Grade 6-13
iCT class - tuition Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- tuition - Grade 6-11
SCIENCE class- tuition - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics, Statistics and English language literature tuition
Mathematics, Statistics and English language literature tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition- Edexcel-F1-4
SCIENCE class- Tuition- Edexcel-F1-4

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Tuition- Grade 6-11
MATHS class- Tuition- Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!