දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT O/L London syllabus
ICT O/L London syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics O/L London Syllabus
Mathematics O/L London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting / BS Economics London syllabus
Accounting / BS Economics London syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Core Mathematics A/L London Syllabus
Core Mathematics A/L London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Statistics A/L London Syllabus
Statistics A/L London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Combined Mathematics
A/L Combined Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics
Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Primary Tuition (Sinhala Medium)
Primary Tuition (Sinhala Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Mathematics Revision Edexcel
O/L Mathematics Revision Edexcel

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge
ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge
Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics O/L Edexcel | Cambridge
Mathematics O/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies A/L Edexcel | Cambridge
Business Studies A/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mechanics Edexcel & Cambridge
Mechanics Edexcel & Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Further Pure Mathematics
A/L Further Pure Mathematics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Economics Edexcel | Cambridge
A/L Economics Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting Edexcel | Cambridge
A/L Accounting Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L ICT Edexcel | Cambridge
O/L ICT Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel | Cambride O/L Economics
Edexcel | Cambride O/L Economics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel | Cambridge O/L Business Studies
Edexcel | Cambridge O/L Business Studies

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting Edexcel Cambridge O/L
Accounting Edexcel Cambridge O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel Cambridge A/s and A/l Statistics
Edexcel Cambridge A/s and A/l Statistics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel A/L Core Mathematics
Edexcel A/L Core Mathematics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel O/L Further Pure Mathematics
Edexcel O/L Further Pure Mathematics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tution Grade 1 to 5 local syllabus
Tution Grade 1 to 5 local syllabus

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!