දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Core Mathematics London A/L
Core Mathematics London A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
Accounting London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT O/L London syllabus
ICT O/L London syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies London Syllabus
Business Studies London Syllabus

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics O/L Edexcel | Cambridge
Mathematics O/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11/ Home Visit group class
MATHS class- Grade 6-11/ Home Visit group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Grade 6-13/ Home Visit group
iCT class - Grade 6-13/ Home Visit group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - group class^
SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - group class^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting & O/L Commerce
A/L Accounting & O/L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Home Visit- Grade 6-13d^📞🥅
iCT class -Home Visit- Grade 6-13d^📞🥅

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Home Visit- Grade 6-11p^
SCIENCE class- Home Visit- Grade 6-11p^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science - Maths Tuition in Bellanvila
Science - Maths Tuition in Bellanvila

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - GRADE 6-11(SINHALA MEDIUM)(INDIVIDUAL-GROUP)(COLOMBO DISTRICT)
MATHS - GRADE 6-11(SINHALA MEDIUM)(INDIVIDUAL-GROUP)(COLOMBO DISTRICT)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 21
Sinhala & Political Science Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics O/L Edexcel | Cambridge
Economics O/L Edexcel | Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies Edexcel Cambridge O/L
Business Studies Edexcel Cambridge O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting Edexcel Cambridge O/L
Accounting Edexcel Cambridge O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics AS and AL
Economics AS and AL

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Further pure Mathematics AS and AL
Further pure Mathematics AS and AL

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mechanics Edexcel A/L
Mechanics Edexcel A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Pure mathematics A/L
Pure mathematics A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies Edexcel | Cambidge A/L
Business Studies Edexcel | Cambidge A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Statistics
A/L Statistics

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Commerce stream subjects A/L Edexce Cambridge
Commerce stream subjects A/L Edexce Cambridge

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting AS and A/L
Accounting AS and A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!