දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English (Home Visit)
Spoken English (Home Visit)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English with grammar
Spoken English with grammar

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition classes for grade 1 to 12
Tuition classes for grade 1 to 12

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English classes
English classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Classes for O/Ls and A/ls
French Classes for O/Ls and A/ls

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 3
STARTERS, MOVERS & FLYERS

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English for kids
Spoken English for kids

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English classes
English classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting (English / Sinhala)
A/L Accounting (English / Sinhala)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition Classes (IT and Kids)
Tuition Classes (IT and Kids)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - General English (AL)
General English (AL)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English classes
English classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English for kids
Spoken English for kids

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Literature O/L, AL, GAQ
English Literature O/L, AL, GAQ

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London O/L, A/L, English Language
London O/L, A/L, English Language

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Stenography (සිංහල/ඉංග්‍රීසි)
Stenography (සිංහල/ඉංග්‍රීසි)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
Mathematics Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English (Home Visit)
Spoken English (Home Visit)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge Computer Science O level
Cambridge Computer Science O level

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English - Grades 5-11
English - Grades 5-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 49
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting & Business Studies in Sinhala
Accounting & Business Studies in Sinhala

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting/BS - A/L & O/L
Accounting/BS - A/L & O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 56
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 58
අමතර ඉගැන්වීම්

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!