දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - STARTERS, MOVERS & FLYERS
STARTERS, MOVERS & FLYERS

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම්

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - BS /Commerce-Cambridge/Edexcel
BS /Commerce-Cambridge/Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting
A/L Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting - A/L (English Medium)
Accounting - A/L (English Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English for kids
Spoken English for kids

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL Combined Maths Theory/Revision
AL Combined Maths Theory/Revision

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 17
Maths class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Advanced level Accounting
Advanced level Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ACCOUNTING FOR A LEVEL
ACCOUNTING FOR A LEVEL

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Econ, Business Studies O/L Commerce
A/L Econ, Business Studies O/L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Science and Biology Classes
O/L Science and Biology Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11🏠m^
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11🏠m^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11🔍j^
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11🔍j^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13
iCT class- Home Visit -Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science tution classes
Science tution classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ENGLISH (EDEXCEL / CAMBRIDGE)
ENGLISH (EDEXCEL / CAMBRIDGE)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English - Grades 5-11
English - Grades 5-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Advanced Level PHYSICS ENGLISH Medium
Advanced Level PHYSICS ENGLISH Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT A/L,O/L & GIT Theory/Revision
ICT A/L,O/L & GIT Theory/Revision

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,400

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Mathematics for Grade 10&11
O/L Mathematics for Grade 10&11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Grade 6 11 Home Visit⭐⭐
MATHS class - Grade 6 11 Home Visit⭐⭐

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Combined Maths
Combined Maths

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 41
ACCOUNTING Home visit

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!