දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science/ Maths Tuition Classes
Science/ Maths Tuition Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French classes for A/Ls
French classes for A/Ls

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - FRENCH & ENGLISH FOR KIDS O/Ls
FRENCH & ENGLISH FOR KIDS O/Ls

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge Exams for children and teens
Cambridge Exams for children and teens

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting and O/L Commerce
A/L Accounting and O/L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
Business Studies and Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 8
English Language & Literature

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 17
O/L History / Geography & A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science/ Maths Tuition Classes
Science/ Maths Tuition Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -English Medium-g6-11j🚾f
SCIENCE class -English Medium-g6-11j🚾f

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -individual-Grade 6e-09r🕝
SCIENCE class -individual-Grade 6e-09r🕝

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Tuition- Grade 6h-13l🕑
ICT class -Tuition- Grade 6h-13l🕑

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Tuition- Grade 6g-11🕐
MATHS class -Tuition- Grade 6g-11🕐

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 26
ගණිතය අමතර පංති 6 -11 ශ්‍රේණි

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting (English Medium)
A/L Accounting (English Medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Teacher- Grade 6v-13^🔊
ICT class -Teacher- Grade 6v-13^🔊

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Tuition-^Grade 6j-11
MATHS class -Tuition-^Grade 6j-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Tuition ^Grade 6v-8🍋t
MATHS class -Tuition ^Grade 6v-8🍋t

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Tuition- Grade 6s-11✉️MATHS
MATHS class -Tuition- Grade 6s-11✉️MATHS

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -individal- Teacher-6t-11🚩
MATHS class -individal- Teacher-6t-11🚩

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit- Grade 6s-11📐
MATHS class- Home Visit- Grade 6s-11📐

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition- Grade 6c-11⏳d
SCIENCE class- Tuition- Grade 6c-11⏳d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Tuition-Home Visit-Grade-💻a
ICT class- Tuition-Home Visit-Grade-💻a

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Individual-Grade6-11-⛷️b
MATHS class- Individual-Grade6-11-⛷️b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Studies Class (sin/Eng medium)
Business Studies Class (sin/Eng medium)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!