දැන්විම් 79 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Classes
Maths Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11 / home Visit - group class 🖱^
MATHS class- Grade 6-11 / home Visit - group class 🖱^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11/ home visit - group class@
SCIENCE class- Grade 6-11/ home visit - group class@

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Political Science and History
Political Science and History

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Class
English Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 900

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සාපෙ/උපෙ පුද්ගලිකව
ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය සාපෙ/උපෙ පුද්ගලිකව

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 5
Literature A/L 2021

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - Group Class
SCIENCE class- Grade 6-11/ Home Visit - Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English for Slow Learners
English for Slow Learners

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English Classes For Children
Spoken English Classes For Children

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ගිණුම්කරණය හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය / Accounting and Business Studies
දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English for Grade 5 to 11 and A/Ls
English for Grade 5 to 11 and A/Ls

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
English Classes For Children

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11 / Home Visit - group class
MATHS class- Grade 6-11 / Home Visit - group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Grade 6-13 / Home Visit group
iCT class - Grade 6-13 / Home Visit group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science class- Grade 6-11 /Home Visit - Group class
Science class- Grade 6-11 /Home Visit - Group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Business Studies and Accounting + A/L Economics
O/L Business Studies and Accounting + A/L Economics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11 Group class
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11 Group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Accounting (Medium - English / Sinhala)
A/L Accounting (Medium - English / Sinhala)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Classes
French Classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Starters Tuition
Starters Tuition

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 14
Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 14
A/L Accountinng, Economics , BS

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Tuition - Grade 6-13d^
iCT class -Tuition - Grade 6-13d^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Eastern Music
Eastern Music

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!