දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition^💻- class 6-11s🕟↗️
SCIENCE class- Tuition^💻- class 6-11s🕟↗️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- 💻^tuition^🌐^- Grade 6-11⬆️d^
MATHS class- 💻^tuition^🌐^- Grade 6-11⬆️d^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- cambridge 🏡^ - Grade 6-11s^💻📕
MATHS class- cambridge 🏡^ - Grade 6-11s^💻📕

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition ^-📕 Grade 6-11p^📞
SCIENCE class- Tuition ^-📕 Grade 6-11p^📞

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Tuition - Grade 6-13
ICT class -Tuition - Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 1-5 All Syllabus and 6-9 Maths,Science,Health(English/Sinhala)
Grade 1-5 All Syllabus and 6-9 Maths,Science,Health(English/Sinhala)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes (General / Spoken)
English Classes (General / Spoken)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- for - Grade 6-11g^
MATHS class- for - Grade 6-11g^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^
SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICt Class - Tuition Grade 6-13d^
ICt Class - Tuition Grade 6-13d^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Commerce tuition class
O/L Commerce tuition class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry Classes
Chemistry Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- tuition- class 6-11^s
MATHS class- tuition- class 6-11^s

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS Class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Home Visit - Eng Medium
MATHS Home Visit - Eng Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes
English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths ,Science ,Health,Geography ( English / Sinhala Medium) 6 - O/L
Maths ,Science ,Health,Geography ( English / Sinhala Medium) 6 - O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති
3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 44
O/L & A/L Accounting (Local London)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!