දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT - tuition class Grade 6-13
iCT - tuition class Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -individual-🌐^-class ^6-13💻Tuition
iCT class -individual-🌐^-class ^6-13💻Tuition

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Group class- Grade 6-13
ICT class -Group class- Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class-Tuition^- Grade^ 6-11^
MATHS class-Tuition^- Grade^ 6-11^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -individual - Grade 6-13
iCT class -individual - Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class-individual - Grade 6-11h^
MATHS class-individual - Grade 6-11h^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths class up to O/ Leval
Maths class up to O/ Leval

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - tuition ^ Grade s 6-13
iCT class - tuition ^ Grade s 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class - Grade 6-11
Maths Class - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- tuition - class z6-p11
SCIENCE class- tuition - class z6-p11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Class Tuition 6-11
Science Class Tuition 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- tuition- Grade 6-11p^r
SCIENCE class- tuition- Grade 6-11p^r

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- tuition - Grade 6-11
MATHS class- tuition - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME Revision 4 - A/L
MATHS HOME Revision 4 - A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - individual 6-13
ICT class - individual 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICt Class - Tuition Grade 6-13^
ICt Class - Tuition Grade 6-13^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Tuition - Grade / 6-11
MATHS class- Tuition - Grade / 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE - tuition class -Grade 6-11
SCIENCE - tuition class -Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - tuition class Grade 6-11
MATHS - tuition class Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT - tuition class Grade 6-13
iCT - tuition class Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Tuition- edexcel 6-13
iCT class -Tuition- edexcel 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^
SCIENCE class- HomeVisit- Grade 6-11^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Physics Online - Skype
A/L Physics Online - Skype

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!