දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home visit for 9-O/L & A/L
Home visit for 9-O/L & A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
Opportunity for Accounting Students

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS at your HOME 4- O/L
MATHS at your HOME 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11m^⭐
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11m^⭐

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^🔦
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^🔦

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit -^ Grade 6-13n
ICT class- Home Visit -^ Grade 6-13n

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 6,7,8,9,10,11
MATHS HOME VISIT 6,7,8,9,10,11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS home VISIT 6,7,8,9,10,11
MATHS home VISIT 6,7,8,9,10,11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Cambridge -Grade 6-11n
SCIENCE class- Cambridge -Grade 6-11n

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting, Econ, Business(TAMIL MEDIUM)
Accounting, Econ, Business(TAMIL MEDIUM)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 28
Sinhala Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 300

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit -Grade 6-13p
ICT class- Home Visit -Grade 6-13p

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^🔅
iCT class- Home Visit -Grade 6-13n^🔅

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A/L Edexcel
London A/L Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry Classes
A/L Chemistry Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 43
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 5- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 5- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 56
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Accounting & Business Studies
O/L Accounting & Business Studies

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!