දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
Private tutions

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Gr 6 to O/L Maths and Science
Gr 6 to O/L Maths and Science

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 4- O/L
MATHS for MALDIVIANS 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Tuition - Grades 9-11
Maths Tuition - Grades 9-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6 to 11
MATHS class- Home Visit - Grade 6 to 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6y^-13🚩^
ICT class -Home Visit- Grade 6y^-13🚩^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L CHEMISTRY English Medium
A/L CHEMISTRY English Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Home Visit Grade 6-13h
iCT class - Home Visit Grade 6-13h

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4-O/L
MATHS HOME VISIT 4-O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition for Students From Grade 1 to 10
Tuition for Students From Grade 1 to 10

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 28
Computer science and ICT

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13💻v^
MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13💻v^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology O/L , 6, 7,8 Cambridge & Edexcel
Biology O/L , 6, 7,8 Cambridge & Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 37
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L English Medium Physics classes
A/L English Medium Physics classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13🔷b^
MATHS - iCT Home Visit -Grade-6-13🔷b^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 39
Chemistry Classes for English Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 💠6-11^🖱️
SCIENCE class- Tuition -Grade 💠6-11^🖱️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 🉑☢️6-11
MATHS class- Home Visit -Grade 🉑☢️6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13🍧🍨^
iCT class- Home Visit -Grade 6-13🍧🍨^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!