දැන්විම් 350 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS- ICT- SCIENCE-class
MATHS- ICT- SCIENCE-class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS- iCT-class -Tuition-Grade 6e11^📘
MATHS- iCT-class -Tuition-Grade 6e11^📘

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge AS Physics Practical Classes
Cambridge AS Physics Practical Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11🍂^k^
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11🍂^k^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Home Visit Tuition 🍊^n^
iCT class - Home Visit Tuition 🍊^n^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -Home Visit-Grade 6-11
SCIENCE class -Home Visit-Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting & Economics-Theory and Paper
Accounting & Economics-Theory and Paper

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - Home Visit -Grade 6-13 🚩^A
ICT class - Home Visit -Grade 6-13 🚩^A

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
Science Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- English Medium -6-11
MATHS class- English Medium -6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class - Tuition Grade 6-11🎋Y
SCIENCE class - Tuition Grade 6-11🎋Y

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - Home Visit- Grade 6-13💦u^
ICT class - Home Visit- Grade 6-13💦u^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Home Visit- Tuition
MATHS class -Home Visit- Tuition

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Home Visit- Grade 6-11r^🗒️
MATHS class -Home Visit- Grade 6-11r^🗒️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class - Home Visit Grade 6-13b^💻
iCT class - Home Visit Grade 6-13b^💻

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Home Visit -Grade6b-11c^
MATHS class - Home Visit -Grade6b-11c^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -Home Visit-Grade 6c^-11
SCIENCE class -Home Visit-Grade 6c^-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Home Visit- Grade 6a^-13
ICT class -Home Visit- Grade 6a^-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Tuition- Grade 6u-11^↪️d
MATHS class -Tuition- Grade 6u-11^↪️d

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class -Home Visit-Grade6r^-11k🕧
SCIENCE class -Home Visit-Grade6r^-11k🕧

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Advanced Level -18Revision📘
ICT class- Advanced Level -18Revision📘

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class -Home Visit- Grade 6j-11↩️b
MATHS class -Home Visit- Grade 6j-11↩️b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Home Visit -Grade6r11^🗞️
SCIENCE class- Home Visit -Grade6r11^🗞️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - Tuition Grade 6d-11u^➡️
MATHS class - Tuition Grade 6d-11u^➡️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -individual- Teacher-6h-11c^🕥
ICT class -individual- Teacher-6h-11c^🕥

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit - Grade 6-13.n1^💮
ICT class- Home Visit - Grade 6-13.n1^💮

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class - English Medium -6h^-11⬆️
MATHS class - English Medium -6h^-11⬆️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!