දැන්විම් 268 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business & Accounting Studies (O/L) - Commerce ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ
ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS (6-11) - HomeVisit English Medium (LOCAL/EDEXCEL)
MATHS (6-11) - HomeVisit English Medium (LOCAL/EDEXCEL)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Class - Grade 6-11 / Home Visit Group
MATHS Class - Grade 6-11 / Home Visit Group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Grade 6-13 / Home Visit - group
iCT class -Grade 6-13 / Home Visit - group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11 / Home Visit - group class
SCIENCE class- Grade 6-11 / Home Visit - group class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Business Statistics A/L
Business Statistics A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class ^
Maths Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class ^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class -Grade 6-13 - Home Visit group
iCT class -Grade 6-13 - Home Visit group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Commerce Stream A/L (සියලුම විෂයන්)
Commerce Stream A/L (සියලුම විෂයන්)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Class- Grade 6-11 / Home Visit -Group Class
Science Class- Grade 6-11 / Home Visit -Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths and Science Class
Maths and Science Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11 / Home Visit - group class 📣^
MATHS class- Grade 6-11 / Home Visit - group class 📣^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICt Class - Grade 6-13 / Home Visit Group
ICt Class - Grade 6-13 / Home Visit Group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class
Science Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ගණිතය Maths (සිංහල/English) Individual
ගණිතය Maths (සිංහල/English) Individual

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Class- Grade 6-11/ Home Visit- Group Class
Maths Class- Grade 6-11/ Home Visit- Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Grade 6-13 / Home Visit - group
ICT class -Grade 6-13 / Home Visit - group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English classes all
Spoken English classes all

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics and Accounting
Economics and Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11/ individual - group lk.class
MATHS class- Grade 6-11/ individual - group lk.class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class
MATHS Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Grade 6-13 / Home Visit - group
ICT class -Grade 6-13 / Home Visit - group

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class
SCIENCE Class- Grade 6-11 / Home Visit - Group Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Grade 6-11/ Home visit - group class 🖱^
MATHS class- Grade 6-11/ Home visit - group class 🖱^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class - Grade 6-13 / Home Visit group ^🥇
ICT class - Grade 6-13 / Home Visit group ^🥇

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Grade 6-11 / home visit - group class 🎚%
SCIENCE class- Grade 6-11 / home visit - group class 🎚%

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!