දැන්විම් 437 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Chemistry
A/L Chemistry

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1 යි
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE Class- Tution -Grade 6-11v^📼
SCIENCE Class- Tution -Grade 6-11v^📼

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1 යි
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Home Visit-Grade 6-13b
ICT class-Home Visit-Grade 6-13b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 1 යි
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L-SINHALA-REVISION -2018
O/L-SINHALA-REVISION -2018

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

පැය 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution
Elocution

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge Young Learners English Exams
Cambridge Young Learners English Exams

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 10,000

පැය 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6-11v
MATHS class- Home Visit -Grade 6-11v

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade "6-11N🍂*
MATHS class- Home Visit -Grade "6-11N🍂*

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-"Grade 6A-11*💠
SCIENCE class-individual-"Grade 6A-11*💠

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Home Visit-"Grade 6-13T🌟'
ICT class-Home Visit-"Grade 6-13T🌟'

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit #Grade-6b-11🅰️"
MATHS class- Home Visit #Grade-6b-11🅰️"

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-Grade 6v-11
SCIENCE class-individual-Grade 6v-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Home Visit-*Grade 6-13c
ICT class-Home Visit-*Grade 6-13c

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L වානිජ්‍ය විෂය ධාරාවේ සියලු පන්ති
A/L වානිජ්‍ය විෂය ධාරාවේ සියලු පන්ති

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11#v🛒*
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11#v🛒*

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-"Grade 6a-11*🔺
SCIENCE class-individual-"Grade 6a-11*🔺

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Home Visit-Grade "6-13c🔷"
ICT class-Home Visit-Grade "6-13c🔷"

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-Grade 6-11
SCIENCE class-individual-Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class-Home Visit-"Grade 6-13
ICT class-Home Visit-"Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-"Grade 6-11#💠
SCIENCE class-individual-"Grade 6-11#💠

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class-Home Visit-Grade #6-13💻*
iCT class-Home Visit-Grade #6-13💻*

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -#Grade-6-11🔶"
MATHS class- Home Visit -#Grade-6-11🔶"

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge Edexcel IGCSE SAT GMAT GRE
Cambridge Edexcel IGCSE SAT GMAT GRE

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 8,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Class-Home Visit-Grade 6-13v^💫
ICT Class-Home Visit-Grade 6-13v^💫

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!