වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Donut Maker Dispenser
Donut Maker Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 16pcs Spices Storage With Cutlery Holder
16pcs Spices Storage With Cutlery Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - HAWKINS PRESSURE COOKER
HAWKINS PRESSURE COOKER

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Happydoggy Candy box
Happydoggy Candy box

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Jogger Flask Remax
Jogger Flask Remax

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Clever cutter
Clever cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Barbecue series of new fashion
Barbecue series of new fashion

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,250

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Donut Maker Dispenser
Donut Maker Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 16pcs Spices Storage With Cutlery Holder
16pcs Spices Storage With Cutlery Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,450

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BABY FOOD MAKER SET K98 Q 12420
BABY FOOD MAKER SET K98 Q 12420

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPICE TOWER RACK Q 11904
SPICE TOWER RACK Q 11904

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SOAP DISPENSING BRUSH Q 11911
SOAP DISPENSING BRUSH Q 11911

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BANANA SLICER Q 11908
BANANA SLICER Q 11908

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 275

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPOON/CUP HOLDER Q 11906
SPOON/CUP HOLDER Q 11906

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 210

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPICE TOWER RACK Q 11904
SPICE TOWER RACK Q 11904

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SWIFTY KNIFE SHARPNER Q 12345
SWIFTY KNIFE SHARPNER Q 12345

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 490

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BBQ MACHINE Q 12318
BBQ MACHINE Q 12318

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,790

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BATTER DISPENSER #12214
BATTER DISPENSER #12214

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - KITCHEN SCALE #12132
KITCHEN SCALE #12132

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 850

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPICE TOWER RACK 6PCS #11982
SPICE TOWER RACK 6PCS #11982

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 790

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - FOOD PLATTER HOLDER #11963
FOOD PLATTER HOLDER #11963

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 690

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GUSTO SPOON #11965
GUSTO SPOON #11965

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ceramic plates
Ceramic plates

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 200

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Tea/coffee Set
Tea/coffee Set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel Food Tiffin
Stainless Steel Food Tiffin

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - VEGETABLE CHOPPER #11912
VEGETABLE CHOPPER #11912

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPIN IT POTATO SLICER #11910
SPIN IT POTATO SLICER #11910

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 590

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!