දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas cooker
Gas cooker

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Steel Oven
Steel Oven

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 55,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Noritake Porcelain
Noritake Porcelain

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas Burner
Gas Burner

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 75,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - big nife
big nife

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Powerbox Pantry Glass top Gas Cooker Hob
Powerbox Pantry Glass top Gas Cooker Hob

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,890

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Singer 4 Burner with Oven complete Gas
Singer 4 Burner with Oven complete Gas

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 55,000

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - වේවැල් කූඩය
වේවැල් කූඩය

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 550

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Coconut Scrapper (Table Stick Type)
Coconut Scrapper (Table Stick Type)

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,475

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Dinner set
Dinner set

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Antique plates made in England
Antique plates made in England

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,900,000

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Royal ford vaccum flask 1.6.ltr
Royal ford vaccum flask 1.6.ltr

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas oven
Gas oven

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 75,000

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Kitchen cotton gloves
Kitchen cotton gloves

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 600

දින 28
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Whistling Kettle 3 Ltr
Whistling Kettle 3 Ltr

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,350

දින 29
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas Cooker
Gas Cooker

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 37,000

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Gas Cooker
Gas Cooker

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 34,000

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Potato masher
Potato masher

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 900

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Multy Cooker
Multy Cooker

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,500

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Nicer Dicer
Nicer Dicer

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - ITALY FLAME GLASS TOP 4 BURNER GAS HOB
ITALY FLAME GLASS TOP 4 BURNER GAS HOB

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,900

දින 44
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Restaurant item
Restaurant item

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 40,000

දින 44
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Miracle Blade 12 Piece Knife Set
Miracle Blade 12 Piece Knife Set

සාමාජිකයානුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,199

දින 44
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Cup and Saucer
Cup and Saucer

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 85

දින 46
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Ariston 5 burner gas oven
Ariston 5 burner gas oven

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 125,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!