දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Barbeque
Barbeque

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 25,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Coffee Set 13 Pieces
Coffee Set 13 Pieces

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - 2 Layer Dish Drainer Rack
2 Layer Dish Drainer Rack

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,400

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - 2 Layer Dish Drainer Rack -Big
2 Layer Dish Drainer Rack -Big

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,500

දින 9
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Cylinder
Cylinder

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,990

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - GAS COOKER GLASS STOVE 2 BURNER
GAS COOKER GLASS STOVE 2 BURNER

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

දින 12
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Sinks from Germany
Sinks from Germany

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - 3 Burner Glass Gas Stove
3 Burner Glass Gas Stove

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,500

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Cylinder
Cylinder

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,990

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Air tight glass jar.
Air tight glass jar.

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - APPLE CUTTING BOARD
APPLE CUTTING BOARD

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 275

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - TABLE MATT
TABLE MATT

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 160

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Hot and Cold Flask- 1L, 750mL 500mL
Hot and Cold Flask- 1L, 750mL 500mL

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Candy Box- 3 Pieces & 5
Candy Box- 3 Pieces & 5

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 26
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - 3 Layered Stainless Steel Lunch Box
3 Layered Stainless Steel Lunch Box

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 26
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Catering items
Catering items

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250,000

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Cutting board
Cutting board

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 33
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Coconut Dehusking Machine
Coconut Dehusking Machine

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - PICNIC TRAVELING SET
PICNIC TRAVELING SET

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,400

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - 1 Burner Gas Cooker
1 Burner Gas Cooker

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,250

දින 37
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - AAPPA TAACHU _NUNSTIK
AAPPA TAACHU _NUNSTIK

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,100

දින 37
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - PANCAKE _APPAKARA
PANCAKE _APPAKARA

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 37
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Anchor Pressure Cooker (30L)
Anchor Pressure Cooker (30L)

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 36,500

දින 42
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - Kitchen Cake Scale
Kitchen Cake Scale

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,650

දින 50
මුළුතැන්ගේ උපාංග-නුවර - O3 Generator Fruits Vegetable cleaner
O3 Generator Fruits Vegetable cleaner

නුවර, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!