දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dressing table.
Teak dressing table.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Reception table
Reception table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Five seated sofa
Five seated sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Leather
Sofa Leather

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Leather Made in Italy
Sofa Leather Made in Italy

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Wood Dining Table
Teak Wood Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teakwood sofa
Teakwood sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Leather Sofa (Brown)
Leather Sofa (Brown)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 82,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tv stand
Tv stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedroom furniture
Bedroom furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Folding table and chair
Folding table and chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table Chairs
Dining Table Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Corner Stand
Corner Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Table and Chair
Office Table and Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee table
Coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Almirah/ Wardrobe
Almirah/ Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee table
Coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Relaxing Chair
Relaxing Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern table and chairs
Modern table and chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique almyrah and dressing table
Antique almyrah and dressing table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table
Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dressing Table
Teak Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!