දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Antique Table
Teak Antique Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set and Cabinet
Sofa set and Cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table
Dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Table with Chairs
Antique Table with Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 04 Designer Rattan Chairs
04 Designer Rattan Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - L-Shape Sofa
L-Shape Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Carefully used 6 Seater Dining Table
Carefully used 6 Seater Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah
Teak Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 160,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dressing Table
Teak Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3-1-1 Sofa Set With Coffee Table
3-1-1 Sofa Set With Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Show Case
Show Case

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Fabric sofa
Fabric sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK ALMIRAH
TEAK ALMIRAH

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 51,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Executive Office Chair
Executive Office Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Show Case
Glass Show Case

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Ironing Table
Ironing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Queen size Bed
Teak Queen size Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 42,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almira
Teak Almira

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nadun Setty
Nadun Setty

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Luxury sofa set
Luxury sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 34,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - PLASTIC TYPIST CHAIRS
PLASTIC TYPIST CHAIRS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - STEEL OFFICE TABLE
STEEL OFFICE TABLE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 105,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!