දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa full set with center table
Sofa full set with center table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table
Dining Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office table and chair
Office table and chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Furniture..
Furniture..

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair
Office Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Salon Furnitures Brand New
Salon Furnitures Brand New

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - MANILA SOFA 3+1+1 ( Fabric )
MANILA SOFA 3+1+1 ( Fabric )

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa set
Teak Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro corner set - fabric
Damro corner set - fabric

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 49,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate II
Table Mate II

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,900

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 6 Feet teak bed
6 Feet teak bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 Door Mahogany Almirah
3 Door Mahogany Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 79,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Home Furniture Tv Stand
Home Furniture Tv Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Home Furniture Table
Home Furniture Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mattress with Protector
Mattress with Protector

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two teak chairs
Two teak chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Cupboard
Mahogany Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cupboard
Cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing table with stool.
Dressing table with stool.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,500

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Cup board
Teak Cup board

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak bed for quick salr, double bed.
Teak bed for quick salr, double bed.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - DAMRO wooden cupboard
DAMRO wooden cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 26,500

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Modern Sofa Set
Modern Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Kavichchiya
Antique Kavichchiya

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 54,999

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!