මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

රත්නපුර නගරය TV ස්ටෑන්ඩ්, මේස සහ කැබිනට් විකිණීමට

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි