දැන්විම් 178 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I3 4 Th Gen Desktop Computer
Core I3 4 Th Gen Desktop Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE2DUO G41CHIP HP COMPUTER
CORE2DUO G41CHIP HP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE 2 DUO 3.0 6M DESKTOP COMPUTER
CORE 2 DUO 3.0 6M DESKTOP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE2QUAD 8M G31CHIP COMPUTER
CORE2QUAD 8M G31CHIP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Quad Full Set
Core 2 Quad Full Set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 4TH GEN COMPUTER LENOVO
CORE I3 4TH GEN COMPUTER LENOVO

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - C2D i3 i5 i7 Gaming Full Set Computer
C2D i3 i5 i7 Gaming Full Set Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2Duo Branded HP Computer
Core2Duo Branded HP Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I5 4TH Gen H81 CHIP COMPUTER
Core I5 4TH Gen H81 CHIP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Galaxy Note 10.1 2014 Edition

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 2ND 4GB/320GB/2GB VGA COMPUTER
I3 2ND 4GB/320GB/2GB VGA COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,300

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE2QUAD COMPUTER FULL SET
CORE2QUAD COMPUTER FULL SET

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,200

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - COMPUTER DESKTOP I3 4TH GEN
COMPUTER DESKTOP I3 4TH GEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2Duo Computer i3 PC Full Set
Core2Duo Computer i3 PC Full Set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 FULL SET COMPUTER
CORE I3 FULL SET COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,700

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE 2 DUO 3.0 WITH BRAND NEW CASING
CORE 2 DUO 3.0 WITH BRAND NEW CASING

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,800

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Probook 6475b AMD A8
HP Probook 6475b AMD A8

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad T420s Core i5 Laptop
Lenovo Thinkpad T420s Core i5 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad T430s Core i5 Laptop
Lenovo Thinkpad T430s Core i5 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad T420 Core i5 Laptop
Lenovo Thinkpad T420 Core i5 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad X250 Core i5 Laptop
Lenovo Thinkpad X250 Core i5 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad X131E AMD
Lenovo Thinkpad X131E AMD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Latitude E5420 Core i5
Dell Latitude E5420 Core i5

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I5 6410 laptop AUS used
Dell I5 6410 laptop AUS used

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 COMPUTER 4GB/GT530 2GB VGA
CORE I3 COMPUTER 4GB/GT530 2GB VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,650

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!