දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer Core2Duo i3 Full Set PC
Computer Core2Duo i3 Full Set PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus i5 8b
Asus i5 8b

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP AMD 10GB touch with beats audio
HP AMD 10GB touch with beats audio

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 72,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 3RD 500GB/8GB HP Computer
I5 3RD 500GB/8GB HP Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ACER I3 3rd GEN DESKTOP COMPUTER
ACER I3 3rd GEN DESKTOP COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop singer duo
Laptop singer duo

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - NEC ORIGINAL CORE I3 3RD PC
NEC ORIGINAL CORE I3 3RD PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Sasung Galaxy Tab4,8GB
Sasung Galaxy Tab4,8GB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP CORE I5 3RD GEN COMPUTER
HP CORE I5 3RD GEN COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I7 4GB/8GB/500GB 3rd gen Full set
Dell I7 4GB/8GB/500GB 3rd gen Full set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ▶▶ LENOVO CORE I3 4TH GEN
▶▶ LENOVO CORE I3 4TH GEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 3rd Gaming Tower Computer 4gb Ram
I3 3rd Gaming Tower Computer 4gb Ram

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - NEC CORE I3 3RD 3.30GHz COMPUTER
NEC CORE I3 3RD 3.30GHz COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Inspirin 1545
Dell Inspirin 1545

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 3RD GEN 500GB/4GB Computer
I5 3RD GEN 500GB/4GB Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,600

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DUAL CORE DESKTOP TOWER
DUAL CORE DESKTOP TOWER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Intel core i5 7 gen laptop
HP Intel core i5 7 gen laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo PC
Core 2 Duo PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DELL intel inside CORE i3
DELL intel inside CORE i3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 duo tower 3.0ghz desktop
Core 2 duo tower 3.0ghz desktop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HIGH PERFOMANCE I3 4TH GEN
HIGH PERFOMANCE I3 4TH GEN

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 COMPUTER 2ND GEN 2GB/320GB/3.30GHZ
I3 COMPUTER 2ND GEN 2GB/320GB/3.30GHZ

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,950

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Coi3 computer.3rd generation.
Coi3 computer.3rd generation.

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,990

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus core i5 8gb
Asus core i5 8gb

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE 2 DUO COMPUTERS HP DC7900
CORE 2 DUO COMPUTERS HP DC7900

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad air 2 16gb 4g
Apple ipad air 2 16gb 4g

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!