වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell i3 Laptop
Dell i3 Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - HP Core i5 Laptop
HP Core i5 Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell i3 5th Laptop
Dell i3 5th Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Orginal Computer
Orginal Computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - IPad A1337
IPad A1337

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Acer Laptop Aspire E15
Acer Laptop Aspire E15

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell Core i7 NEW Laptop
Dell Core i7 NEW Laptop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Apple iPad
Apple iPad

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Mini lap
Mini lap

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - HP Laptop
HP Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Toshiba C840 Laptop
Toshiba C840 Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Acer i5 7th Gen
Acer i5 7th Gen

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Asus i3 gaming computer
Asus i3 gaming computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Gaming pc
Gaming pc

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Apple iPad Mini3 64Gb
Apple iPad Mini3 64Gb

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Acer i5 8gen laptop
Acer i5 8gen laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core 2 Quad Computer
Core 2 Quad Computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Computer System
Computer System

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Intel core 2 duo
Intel core 2 duo

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Samsung Tab E
Samsung Tab E

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Cor 2 duo Desktop computer
Cor 2 duo Desktop computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,900

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Intel Core i3 6th gen processor
Intel Core i3 6th gen processor

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Apple MacBook Pro 13" Touch Bar
Apple MacBook Pro 13" Touch Bar

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 240,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Gaming pc
Gaming pc

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Hp laptop
Hp laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!