දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Table
Office Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs
Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,250

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wardrobe
Wardrobe

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Dining Table
Teak Dining Table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak-wood Sofa
Teak-wood Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wooden Sofa
Wooden Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Hardy 2 chairs
Hardy 2 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 800

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Beige Colour Rexcin Sofa
Beige Colour Rexcin Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Sety set
Teak Sety set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV STAND
TV STAND

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Sofa - 3+2+1 seats
Teak Sofa - 3+2+1 seats

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining set
Dining set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed double
Bed double

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Computer table
Computer table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Tv Table
Damro Tv Table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Cubbord
Damro Cubbord

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Coffe Table
Coffe Table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Dressing Table
Teak Dressing Table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel Almaria
Steel Almaria

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Almaria
Teak Almaria

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Teak Bed
Damro Teak Bed

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Good Condition Burutha Bed
Good Condition Burutha Bed

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - SHOE CUPBOARD
SHOE CUPBOARD

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,990

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Viduru Shokes Ekak Vikinimata Atha
Viduru Shokes Ekak Vikinimata Atha

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,999

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!