දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dressing table
Dressing table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Cupboard
Glass Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak table
Teak table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 6 seater Dining table
6 seater Dining table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Spring Mattress New ( 72 X60 ) 8”
Spring Mattress New ( 72 X60 ) 8”

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Cabinet
Glass Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Fabric Living Room Set
Fabric Living Room Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teakwood fabric sofa
Teakwood fabric sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Spring mattress
Damro Spring mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Black colour beeralu chair
Black colour beeralu chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,200

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Spring bed
Spring bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak sofa set
Teak sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cotton Bed Sheet
Cotton Bed Sheet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,000

දින 36
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak sofa set
Teak sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 38
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Solid sofa made from Jack Timber
Solid sofa made from Jack Timber

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 39
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed (kos lee)
Bed (kos lee)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,200

දින 40
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Recliner chair
Recliner chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Telephone Stand
Telephone Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Shop showroom rack
Shop showroom rack

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 50
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV Stand
TV Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 50
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass cabinet
Glass cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,500

දින 52
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Piyestra TV stand
Piyestra TV stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!