දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Bed & Mattress for Sale
Teak Bed & Mattress for Sale

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,900

පැය 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mattress
Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass tabel
Glass tabel

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Five seater Sofa
Five seater Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table with 4 stool
Dining table with 4 stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Made Table and Chair
Teak Made Table and Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Teak Tea Trolley
Antique Teak Tea Trolley

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Table and 6 Chairs
Teak Table and 6 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Display almariyak vikinimata
Display almariyak vikinimata

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,999

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office table
Office table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table
Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv stand cupboard
Tv stand cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 23
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak sofa set (3+2+1) with coffe table
Teak sofa set (3+2+1) with coffe table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Used Chair
Used Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,900

දින 25
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian Furniture
Italian Furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian Furniture
Italian Furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian Cupboard
Italian Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa bed imported from Italy
Sofa bed imported from Italy

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dessing Table imported from Italy (3 pz)
Dessing Table imported from Italy (3 pz)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New tv Stand
New tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sete set Tekka/Burta + stool
Sete set Tekka/Burta + stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed set (3 pz) imported from italy
Bed set (3 pz) imported from italy

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian Glass Table
Italian Glass Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cupboard + mirror
Cupboard + mirror

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 110,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!