දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Tab smt531
Tab smt531

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Gaming RIG
Gaming RIG

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 185,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i3 2nd gen 8gb ram 1gb gaming pc
Core i3 2nd gen 8gb ram 1gb gaming pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell core I 3
Dell core I 3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung pc
Samsung pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Acer Brand new i5 8th gen lap
Acer Brand new i5 8th gen lap

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Asus I5 4th Gen Laptop
Asus I5 4th Gen Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Del i 3 black
Del i 3 black

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP core 2 querd
HP core 2 querd

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i5 HP Laptop
Core i5 HP Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ACER i7-7th GEN 2GB VGA(E5-575G )
ACER i7-7th GEN 2GB VGA(E5-575G )

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 111,900

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - BRAND NEW GREENTEL V8 LTE4
BRAND NEW GREENTEL V8 LTE4

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer Core 2 Duo
Computer Core 2 Duo

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo intel
Core 2 Duo intel

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Core 2
Samsung Core 2

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL 5379 - i5-8500u 8GB 1TB TOUCH 360
DELL 5379 - i5-8500u 8GB 1TB TOUCH 360

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ASUS VIVOBOOK ~ i3-7100u 4GB 1TB
ASUS VIVOBOOK ~ i3-7100u 4GB 1TB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,900

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell 3567 - i3 4GB 1TB BRAND NEW
Dell 3567 - i3 4GB 1TB BRAND NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,900

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP 15-BS522TU ~ i3-7130u 4GB 1TB
HP 15-BS522TU ~ i3-7130u 4GB 1TB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,500

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP DUAL CORE - 2018 MODEL
HP DUAL CORE - 2018 MODEL

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,900

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - C2D laptop
C2D laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Tab 3
Samsung Tab 3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Desktop computer
Desktop computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - tablet
tablet

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Zigo nebula 8.1
Zigo nebula 8.1

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!