වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Simpson 7.0 Kg Washing Machine
Simpson 7.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 47,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Ariston Water Geezer
Ariston Water Geezer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 6,500

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electric E Gas Cookers with Hot Plate
Electric E Gas Cookers with Hot Plate

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 16,490

දින 2
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - 3 Ceiling fan
3 Ceiling fan

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,500

දින 3
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool 8.0 Kg Clothes Dryer - Brand New
Whirlpool 8.0 Kg Clothes Dryer - Brand New

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung Washing Machine
Samsung Washing Machine

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 25,000

දින 5
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Fridge
LG Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,500

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 6-Motion Inverter 7Kg Washing Machine
LG 6-Motion Inverter 7Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Electrolux 7.0 Kg Clothes Dryer
Electrolux 7.0 Kg Clothes Dryer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 69,000

දින 6
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Inverter 8 Kg Washer
LG Inverter 8 Kg Washer

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 12,000

දින 7
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - WEGAWHITE OVEN
WEGAWHITE OVEN

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 11,500

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Whirlpool Dryer
Whirlpool Dryer

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 8
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine
Samsung 13 Kg Heavy Duty Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 59,000

දින 9
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Mini Fridge
Mini Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 13,000

දින 11
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge Gold Star
Fridge Gold Star

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - INDESIT 6.0 Kg Washing Machine
INDESIT 6.0 Kg Washing Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 52,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Polisher
Polisher

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 70,000

දින 12
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - SISIL Bottle Cooler / Display Fridge
SISIL Bottle Cooler / Display Fridge

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 48,000

දින 13
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Fridge
Fridge

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 90,000

දින 16
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Sharp Refrigerator
Sharp Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 20,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG Refrigerator
LG Refrigerator

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 30,000

දින 20
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - LG 2 Door Fridge GR282MVF
LG 2 Door Fridge GR282MVF

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 22,000

දින 27
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-ගම්පහ - Abans rice cooker 2.5 liter capacity
Abans rice cooker 2.5 liter capacity

ගම්පහ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,800

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!